Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 31 Μαϊου 2024

 

Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία του Δήμου Λοκρών αφορά στην ανάπτυξη τηλεματικού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου που περιλαμβάνει: 1) εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης 2) ψηφιακούς υδρομετρητές και σύστημα αυτόματης καταμέτρησης 3) υποδομές που περιλαμβάνουν κεντρικό καθώς και τοπικούς σταθμούς ελέγχου ποιότητας, μέτρησης και διαχείρισης πίεσης των υδάτων 4) την εφαρμογή smartville app, μέσω της οποίας ο καταναλωτής:

• ενημερώνεται άμεσα και με ασφάλεια για τα δεδομένα του υδρομέτρου του.

• ελέγχει τις καθημερινές του καταναλώσεις σε πραγματικό χρόνο.

• συγκρίνει τα κυβικά νερού που έχει καταναλώσει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

• ορίζει τα όρια κατανάλωσης, ώστε αν τα ξεπεράσει, να λαμβάνει άμεση ειδοποίηση.

Η εγκατάσταση του τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης συμβάλει σε μια ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, είναι συμβατή με το εγκεκριμένο σχέδιο ΣΔΛΑΠ (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων-Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07)), χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και συμβάλλει στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος συνολικής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης ήταν απαραίτητη για το Δήμο καθώς το προϋπάρχον σύστημα παρουσίαζε ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού και μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας. Επίσης, απαιτούνταν και ιδιαίτερη μέριμνα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού δεδομένων των εγγενών δυσκολιών οι οποίες προέρχονταν τόσο από το είδος των εκμεταλλευομένων υδατικών πόρων, όσο και από τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής οι οποίες παρουσιάζουν έντονο ανάγλυφο και μεγάλη διακύμανση στις καταναλώσεις, λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης του καλοκαιρινούς μήνες. Η ελλειμματική παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στα υπό εξέταση δίκτυα, διότι το νερό που παρέχεται στο δίκτυο από τις διάφορες γεωτρήσεις δεν παρακολουθείται σε μόνιμη και συνεχή βάση αλλά μόνο δειγματοληπτικά όπως ορίζει ο νόμος, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα υποβάθμισης των ποιοτικών παραμέτρων του νερού, κυρίως τις περιόδους αιχμής. Επιπλέον το δίκτυο του Δήμου παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό διαρροών, λόγω φυσικών φαινομένων και φαινόμενων διαρροών οι οποίες οφείλονται στην παλαιότητα του δικτύου, την απουσία εξοπλισμού διαχείρισης των βασικών τροφοδοτικών υποδομών (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές, σταθμούς διαχείρισης πίεσης) και γενικότερα στην ελλειμματική παρακολούθηση των βασικών λειτουργικών παραμέτρων πίεση, παροχή, στάθμη σε ολόκληρο το δίκτυο καθώς και στις απολήξεις αυτού. Όλα τα παραπάνω δημιουργούσαν επί σειρά ετών σημαντικά προβλήματα ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας. Από τα δεδομένα και το συνδυασμό τους με τις τιμολογήσεις προέκυψε το προσεγγιστικό ποσοστό απωλειών μεταξύ παρεχόμενου και τιμολογούμενου νερού για το Δήμο Λοκρών ,το οποίο προσεγγίζει σε ετήσια βάση το πενήντα εννέα τοις εκατό (~ 59 %). Η τιμή αυτή κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή για τα σύγχρονα δεδομένα και η διεθνής βιβλιογραφία κατατάσσει τα εν λόγω δίκτυα στην κατηγορία των δικτύων ύδρευσης που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος των διαρροών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως την καλοκαιρινή περίοδο το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού στις υπό εξέταση περιοχές προσεγγίζει ή και ξεπερνά το εξήντα τοις εκατό (~ 60 %). Το ποσοστό αυτό κρίνεται ανησυχητικά υψηλό καθώς σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία το ανεκτό επίπεδο απωλειών σε ένα δίκτυο με τα χαρακτηριστικά σαν αυτά της μελέτης θα πρέπει να είναι μεταξύ 25-30%.

Η συμβολή του καινοτόμου συστήματος τηλεματικής διαχείρισης αφορά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου (συγκέντρωση και ανάλυση αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων), τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και συντήρησης του δικτύου και των λοιπών υποδομών ύδρευσης, με στόχο την ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της Οδηγίας 2000/20/ΕΚ. Ο σημειακός εντοπισμός διαρροών οδηγεί αντίστοιχα σε σημειακές επεμβάσεις κατά μήκος του δικτύου, και περιορίζει την ανάγκη για εξ’ ολοκλήρου αντικατάσταση αγωγών ή τμημάτων του δικτύου ύδρευσης. Το γεγονός αυτό αυξάνει το μέσο όρο ζωής του δικτύου, και κατ’ επέκταση αυξάνει το μέσο όρο ζωής των επενδύσεων του Δήμου Λοκρών. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η ελαχιστοποίηση των έργων αντικατάστασης του δικτύου αποτελεί ίσως την πιο σημαντική πτυχή της οικονομικής εξυγίανσης ενός παρόχου νερού. Άλλωστε η μείωση των διαρροών συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση της πλασματικής ζήτησης, και άρα οδηγεί σε μείωση ή καθυστέρηση των απαιτούμενων ενισχύσεων και βελτιώσεων του δικτύου ύδρευσης που τυχόν θα απαιτούσε η αυξημένη ζήτηση, παρατείνοντας τον χρόνο ζωής των υφιστάμενων επενδύσεων και υποδομών του δικτύου. Το σύστημα τηλεμετρικής παρακολούθησης λειτουργεί από το 2023 και η εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομετρητών θα ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2024.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Το σύστημα διαχείρισης λειτουργεί μέσω του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου που αποτελείται από:

• Δύο (2) οθόνες γραφικής απεικόνισης του αναγνωρισμένου οίκου Dell, ο οποίος είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015,

•Τα λογισμικά ψηφιακών υδρομετρητών, διασύνδεσης καταναλωτών, χωρικής αποτύπωσης δικτύου ύδρευσης και μαθηματικού μοντέλου και προσομοίωσης δικτύου ύδρευσης και

• Την πλατφόρμα ενοποίησης όλων των υπολογισμικών σε ενιαία πλατφόρμα.

Το σύστημα παρακολούθησης χρησιμοποιεί το λογισμικό SCADA ως το βασικό εργαλείο παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και διενέργειας επεμβάσεων από τους χειριστές. Το λογισμικό θα παρουσιάζει τα δεδομένα σε γραφικές οθόνες. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα καταγράφονται σε τακτική βάση στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστικών συστημάτων. Αναλογικές τιμές οι οποίες υπερβαίνουν τα επιθυμητά όρια θα εμφανίζονται χρωματισμένες αντίστοιχα (πχ κόκκινο ή κίτρινο) με τη μορφή συναγερμού, συνοδευόμενες από την ημερομηνία, την ώρα και τον απομακρυσμένο σταθμό στον οποίο εμφανίστηκαν. Το σύνολο των συλλεγόμενων τιμών θα εμφανίζεται υπό τη μορφή διαγραμμάτων και πινάκων για την παρακολούθηση και τη δημιουργία αναφορών.

Η εφαρμογή θα είναι διαβαθμισμένη σε διαφορετικά επίπεδα αρμοδιοτήτων για κάθε ομάδα χειριστών – χρηστών, τα οποία θα γίνονται αντιληπτά με τη χρήση κατάλληλου username και κωδικού. Κάθε χειριστής αναλόγως των δικαιωμάτων πρόσβασης που του αντιστοιχούν θα μπορεί με τη χρήση mouse να εναλλάσσεται μεταξύ των γραφικών οθονών του συστήματος και να παρακολουθεί ή και να επεμβαίνει στην λειτουργία του συνολικού συστήματος ή μεμονωμένων σταθμών αλλάζοντας διάφορες λειτουργικές παραμέτρους.

Η αρχική οθόνη του SCADA θα εμφανίζει το σύνολο των απομακρυσμένων σταθμών κατανεμημένων όπως είναι στην πραγματικότητα σε κατάλληλο τοπογραφικό σχέδιο, όπου θα εμφανίζονται οι κύριοι αγωγοί τροφοδοσίας και καταναλώσεων, ενώ με αντίστοιχη χρωματική αναπαράσταση θα εμφανίζεται η κατάσταση του κάθε σταθμού (π.χ. πράσινο κανονική λειτουργία, κόκκινο απώλεια επικοινωνίας, πορτοκαλί βλάβη σταθμού κτλ).

Για κάθε τοπικό σταθμό ελέγχου και εποπτείας θα υπάρχει ξεχωριστή εικόνα η οποία θα εμφανίζεται με χρήση του mouse, και η οποία θα εμφανίζει το σύνολο των ελεγχόμενων στοιχείων του σταθμού με την αντίστοιχη κατάστασή τους. Επίσης σε πίνακα θα εμφανίζεται το σύνολο των μηνυμάτων – σφαλμάτων του σταθμού, καθώς επίσης θα υπάρχουν τα απαραίτητα διαγράμματα των αναλογικά μετρούμενων μεγεθών. Από αυτή την εικόνα οι χειριστές με την απαραίτητη εξουσιοδότηση θα μπορούν να ρυθμίζουν τις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας του σταθμού.

Το σύνολο των προς έλεγχο στοιχείων των απομακρυσμένων σταθμών θα εμφανίζονται με σύμβολα ή εικόνες τα οποία θα παραπέμπουν όσο το δυνατό πιο κοντά στο πραγματικό στοιχείο και μέσω μεταβαλλόμενων χρωμάτων θα απεικονίζεται η κατάστασή τους (λειτουργία, βλάβη, κτλ).

Το λογισμικό SCADA θα πρέπει να λειτουργεί σε πλατφόρμα λειτουργικού Windows ή αντίστοιχη, να συνεργάζεται με άλλες εφαρμογές για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων (πχ MS-Office, ERP κτλ) και να υποστηρίζει πληθώρα οδηγών (drivers) επικοινωνίας με τα περισσότερα PLCs της αγοράς.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

1) H συμμόρφωση με την οικονομική ανάλυση της Οδηγίας 2000/20/ΕΚ σχετικά με την εξοικονόμηση πόρων από την παροχή υπηρεσιών ύδατος, η οποία προκύπτει από την καλύτερη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και τον περιορισμό της σπατάλης των υδάτων.

2) Η βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, προσφέροντάς τους υψηλό επίπεδο υπηρεσιών παρακολούθησης των καταναλώσεων και των λογαριασμών τους αλλά και καλύτερη ποιότητα ύδατος προς χρήση σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (Υ2/2600/2001.

Στόχοι της Καινοτομίας

Το σύστημα στοχεύει α) στην παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης με σκοπό τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του ύδατος, β) στην ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, γ) στη συνεχή παρακολούθηση των κρίσιμων φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού και τη διαχείριση της πίεσης, δ) στον ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου καθώς επίσης και στον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο.

Η εφαρμογή της καινοτομίας αναμένεται: 1) να μειώσει δραστικά το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού σε λιγότερο από 30% καθώς και αυτό της πλασματικής ζήτησης, 2) να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα του κατασπαταλούμενου νερού που διαρρέει, 3) να υιοθετήσει μια δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία, 4) να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα και το χρόνο εντοπισμού των θραύσεων και διαρροών στο δίκτυο, 5) να διασφαλίζει τον απαιτούμενο έλεγχο ποιότητας του νερού, 6) να εξασφαλίζει τις ποσότητες εκείνες νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν το ζητούμενο επίπεδο κατανάλωσης, 7) να αναπτύξει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές προσφέροντάς τους υψηλό επίπεδο υπηρεσιών παρακολούθησης των καταναλώσεων και των λογαριασμών τους μέσω της εφαρμογής smartville app.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Με τη χρήση της καινοτομίας έχει επιτευχθεί:

● η δραστική μείωση του ποσοστού του μη τιμολογούμενου νερού σε λιγότερο από 30% καθώς και αυτού της πλασματικής ζήτησης μέσω της εύρυθμης λειτουργίας των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης,

● η διασφάλιση του απαιτούμενου ελέγχου ποιότητας του νερού (παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματη χλωρίωση στις δεξαμενές του δικτύου),

● η επίλυση των σημαντικών προβλημάτων αποδεδειγμένης υπέρβασης των ορίων πόσιμου νερού που παρουσιάζονται στο εσωτερικό δίκτυο (προβλήματα υποχλωρίωσης, θολότητας κλπ),

● η εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων νερού που καλύπτουν το ζητούμενο επίπεδο κατανάλωσης, υπολογίζοντας και τη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης τους θερινούς μήνες ή τις περιόδους αιχμής,

● η παροχή αδιάκοπης τροφοδοσίας νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων κατοικιών στην περιοχή ευθύνης,

● η μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού,

● η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καταναλωτών,

● η ελαχιστοποίηση της ποσότητας του κατασπαταλούμενου νερού που διαρρέει,

● η υιοθέτηση μιας δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής βασισμένης σε πραγματικά στοιχεία,

● η σχεδίαση της μελλοντικής ανάπτυξης του συστήματος και

● η μηδενική επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που το κόστος απόκτησής του δεν μετακυλίεται στους χρήστες του δικτύου.

Στάδιο σχεδιασμού

Τον σχεδιασμό της τηλεμετρικής παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης και της εγκατάστασης των ψηφιακών υδρομετρητών ανέλαβαν ο Προϊστάμενος και οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών, σε συνεργασία με τους μηχανικούς της αναδόχου εταιρείας Ολύμπιος Εμπορική ΑΕΕ. Μετά από κοινές αποφάσεις τους προχώρησαν στον σχεδιασμό:

1) Του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, που εγκαταστάθηκε σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων του Δήμου και στον οποίο αναπτύχθηκε σύστημα εξυπηρετητών (server) στο οποίο εγκαταστάθηκαν οι απαραίτητες εφαρμογές και ο απαραίτητος εξοπλισμός διαχείρισης επικοινωνιών, ο οποίος θα συγκεντρώνει το σύνολο των δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς, αλλά και θα επιτηρεί το επικοινωνιακό δίκτυο για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του.

Στη συνέχεια σχεδιάστηκε το σύστημα συνολικής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λοκρών που περιλαμβάνει:

● Πενήντα έξι (56) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις βασικές τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου.

● Δώδεκα (12) Σταθμούς Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.) για την παρακολούθηση και δραστική μείωση των απωλειών του εσωτερικού δικτύου μέσω της ρύθμισης της πίεσης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του δικτύου σε επιλεγμένες πιεζομετρικές ζώνες.

● Έντεκα (11) Σταθμούς Μέτρησης Πίεσης (Σ.Μ.Π.) για την παρακολούθηση της κρίσιμης παραμέτρου της πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης.

● Έξι (6) Τοπικούς Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας και Πίεσης (Σ.Μ.Π.Π.) για την παρακολούθηση των παραμέτρων των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης.

● Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), για τον ενεργό εντοπισμό διαρροών, την παρακολούθηση της ποιότητας και την επισκόπηση αγωγών.

● Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος περιλαμβάνει εξοπλισμό (Hardware) και λογισμικά (Software) για τη συνολική διαχείριση του δικτύου, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο χώρο γραφείων.

● Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και

● Τεκμηρίωση/ δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Στάδιο εφαρμογής

Για τη λειτουργία του συστήματος υπεύθυνη είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μετά από κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων, ενώ η ανάδοχος εταιρεία παρακολουθεί και διορθώνει ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 αναμένεται η ενίσχυση του συστήματος με την εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα μέσω εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, παρουσιάσεων και διανομής έντυπου υλικού, ενώ στο εξωτερικό του φορέα διαδίδεται μέσω έντυπου υλικού (φυλλάδιο κλπ.), της ιστοσελίδας του φορέα, δραστηριοτήτων του Γραφείου Τύπου καθώς και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συνεργασίες

Ο Δήμος Λοκρών συνεργάστηκε μετά από ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με ιδιωτική ανάδοχο εταιρεία. Στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε συνεργασία με στελέχη της εταιρείας διαμόρφωσαν τις τεχνικές προδιαγραφές και μετά από υπογραφή σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία ανέλαβε την: • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (9.970) ψηφιακών υδρομετρητών με ενσωματωμένο επικοινωνιακό εξοπλισμό, • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλατφόρμας επικοινωνίας σταθερού δικτύου αποτελούμενη από εννιακόσιους (900) αναμεταδότες και εκατό (100) συγκεντρωτές που θα διασφαλίζουν την επικοινωνιακή αρτιότητα μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας και των ψηφιακών υδρομετρητών, • Προμήθεια επτά (7) φορητών ταμπλετών συλλογής δεδομένων, με διάταξη λήψης και αποκωδικοποίησης των δεδομένων καταγραφής και ενσωματωμένο λογισμικό ανάγνωσης των ενδείξεων, • Προμήθεια ενός (1) φορητού μετρητή παροχής εξωτερικής τοποθέτησης, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην μέτρηση της ροής νερού ή άλλου ρευστού, • Προμήθεια δύο (2) φορητών μετρητών νιτρικών, με σκοπό την φωτομετρική μέτρηση των νιτρικών ιόντων (ΝΟ3), • Προμήθεια ενός (1) ανιχνευτή για τον εντοπισμό μεταλλικών αντικειμένων, • Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) οθονών γραφικής απεικόνισης των ενδείξεων και της λειτουργικής κατάστασης των τοπικών σταθμών, • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία λογισμικού ψηφιακών υδρομετρητών για την λήψη, την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων κατανάλωσης, • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία λογισμικού διασύνδεσης καταναλωτών για την αυτοματοποιημένη τιμολόγηση και ενημέρωση των πολιτών για την έκδοση των λογαριασμών.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος για την ανάπτυξη της καινοτομίας ανήλθε στο ποσό των 7.223.496 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το ετήσιο κόστος για τη συντήρηση της λειτουργίας του είναι 35000 ευρώ.

Για την παροχή της καινοτομίας, απαιτείται εργασία 1 υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα σε καθημερινή βάση για 8 ώρες δηλαδή 176 ώρες μηνιαίως.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Δεν υπάρχουν προβλήματα και η καινοτομία εφαρμόζεται με βάση τις προβλέψεις.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία και επιτυχία της καινοτομίας είναι:

1) η παροχή των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών καθώς και ανθρώπινου δυναμικού με την κατάλληλη κατάρτιση,

2) η ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος και τη χρήση της εφαρμογής,

3) η στήριξη από την ηγεσία του φορέα.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Το σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης και εγκατάστασης ψηφιακών υδρομετρητών συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Λοκρών επιτυγχάνοντας: • έγκαιρο εντοπισμό βλαβών στο δίκτυο • άμεση πρόσβαση και επίλυση προβλημάτων • εξοικονόμηση νερού και ενέργειας • μείωση πραγματικών απωλειών νερού μέσω εντοπισμού διαρροών • έλεγχο ποιότητας νερού μέσω ελεγχόμενης χλωρίωσης και μετρήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, αντίστοιχες καινοτομίες είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν και από άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

Τίτλος Φορέα: Δήμος Λοκρών

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας), Δημόσιοι υπάλληλοι

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 9.970 κατοικίες το έτος 2023

Πηγές χρηματοδότησης: Ίδια μέσα, ΠΔΕ

URL: ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 20

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.