Περιγραφή της Καινοτομίας

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανέπτυξε και υλοποιεί την δράση «Παιδική Ομπρέλα», η οποία έχει ως κεντρικό άξονα την προστασία του παιδιού και της οικογένειάς του. Η δράση είναι καινοτόμα καθώς προσανατολίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των περιοχών παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η καινοτομία αποτελεί έναυσμα για μία σύγχρονη, πρωτοποριακή παρέμβαση στην κοινότητα του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας, υλοποιώντας κοινωνικές, ψυχοπαιδαγωγικές, θεραπευτικές και μαθησιακές δράσεις.

Η δράση αποτελεί το βασικό "πυρήνα" διευρυμένων υπηρεσιών, που απευθύνεται σε βρέφη, παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, καθώς και στους γονείς και κηδεμόνες τους, μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Αποτελεί δηλαδή ένα ολιστικό πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί ως "Ομπρέλα" και το οποίο περιλαμβάνει παροχή δωρεάν υπηρεσιών, στους τομείς: Λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας για παιδιά, ψυχολογικής στήριξης, διατροφικής συμβουλευτικής και μαθησιακής στήριξης από ειδική παιδαγωγό, φιλόλογο και μαθηματικό. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν πολυδιάστατου χαρακτήρα εκπαιδευτικές, θεραπευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις πέραν των προκαθορισμένων στόχων με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων σε εθελοντικό επίπεδο και συγκεκριμένα υπηρεσίες παιδονευρολόγου, παιδιάτρου και γυμνάστριας. Η «Παιδική Ομπρέλα» αποτελεί ενίσχυση, βελτίωση και εμπλουτισμό των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο Παύλου Μελά και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Ο βασικός λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό που δημιουργεί η διαβίωση κάτω του ορίου της φτώχειας και τα οποία αφορούν την πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός των ευάλωτων ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, όπως οι άνεργοι, οι μειονότητες, άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, οι κάτοικοι που προέρχονται από τη φυλή των Ρομά, καθώς και οι μεταναστευτικές ομάδες, που έχουν υψηλό ποσοστό πληθυσμού παιδιών, αυξήθηκε σημαντικά. Ο Δήμος έθεσε ως σημαντική προτεραιότητα τη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από την μειωμένη πρόσβαση αυτών των ομάδων του πληθυσμού στην υγεία, την εκπαίδευση και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή κοινωνική ένταξη των παιδιών, τα οποία αποτελούν και την ομάδα στόχο της συγκεκριμένης δράσης.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχοι της καινοτομίας, που έχει πολυθεματικό-συμμετοχικό, εκπαιδευτικό και θεραπευτικό χαρακτήρα, είναι:

1) Η βελτίωση της πρόσβασης των οικονομικά ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την εκπαίδευση και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου,

2) Η καταπολέμηση των επιπτώσεων της φτώχειας στα παιδιά και στις οικογένειές τους,

3) Η ομαλή ένταξη του συνόλου των παιδιών στην τοπική κοινωνία.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος το 2020, έτος έναρξης λειτουργίας της καινοτομίας, ήταν 90, το 2021 119 και 56 μέχρι τον Ιούνιο του 2022, σημειώνοντας μια σταδιακή συνεχή αύξηση. Ο τιθέμενος στόχος των 250 ωφελούμενων σε χρονικό διάστημα τριών ετών επιτεύχθηκε εντός δύο ετών, λόγω της αυξημένης ζήτησης της παροχής των υπηρεσιών αλλά και της αποδοτικότητας των εργαζόμενων και αναμένεται να ξεπεραστεί σε μεγάλο ποσοστό. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Δομής και της δράσης «Παιδική Ομπρέλα», βελτιώθηκε ο χρόνος ανταπόκρισης και μειώθηκε η αναμονή των ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της πρώιμης παρέμβασης. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της δράσης, συνολικά από το φθινόπωρο του 2020 έχουν πραγματοποιηθεί 3.559 συνεδρίες λογοθεραπείας, 1.562 συνεδρίες μαθησιακής στήριξης, 370 συνεδρίες εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας, 541 συνεδρίες ψυχολόγου, 1.239 ώρες μαθημάτων από την μαθηματικό, 1.063 ώρες μαθημάτων από την φιλόλογο, 1.164 συνεδρίες από την διατροφολόγο.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο Δήμος Παύλου Μελά, στοχεύοντας στις αναγκαίες πολιτικές ενθάρρυνσης για την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις πολυδιάστατου χαρακτήρα, όπως η στήριξη παιδιών και γονέων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, εξασφάλισε κατ’αρχήν την πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους για την σωστή ολοκλήρωση του έργου, το οποίο προσφέρει βασικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Στον σχεδιασμό της καινοτομίας συμμετείχαν η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, το Γραφείο Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου και το γραφείο Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία" (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και κατάθεσε πρόταση. Επίσης, στη φάση του σχεδιασμού επιλέχθηκε η περιοχή στέγασης της δομής, στην Ευκαρπία, μετά από σχετική έρευνα και με βάση τα κριτήρια όπως το ότι αποτελεί μία περιοχή με πολύ νέο πληθυσμό σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής και ότι το κτίσμα αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη θέση καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επίσης, η πρόσβαση από τον εξωτερικό χώρο στο κτίσμα, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Παύλου Μελά, καθώς και η πρόσβαση στον ισόγειο και πρώτο όροφο χαρακτηρίζεται από άνετη διέλευση για όλες τις κατηγορίες των πολιτών.

Στάδιο εφαρμογής

Για την εφαρμογή της καινοτομίας ο Δήμος προχώρησε στη στελέχωση της δομής με προσλήψεις νέου προσωπικού ορισμένου χρόνου, με όρους ΑΣΕΠ και με ειδικότητες, 1 θέση ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Διοίκησης, 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων, 2 θέσεις ΤΕ Λογοθεραπευτών, 1 θέση ΤΕ Φυσικοθεραπεία, 1 θέση ΠΕ Πτυχιούχο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, 1 θέση ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας, 1 θέση ΠΕ Φιλολόγων, 1 θέση ΠΕ Μαθηματικών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής, επικεφαλής-συντονίστρια και υπεύθυνη φυσικού αντικειμένου είναι δύο μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου.

Επίσης δημιουργήθηκε πενταμελής ομάδα έργου η οποία αποτελείτο από 3 διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου, 1 Κοινωνική λειτουργό και 1 υπάλληλο από το Τμήμα εξόδων και προμηθειών του Δήμου, η οποία σχεδίασε και υλοποίησε ενέργειες και δράσεις δικτύωσης και δημοσιότητας "το Χαμόγελο του Παιδιού", δομές προσφύγων, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση, έχοντας ως πηγή έμπνευσης την στήριξη των παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες εκείνες, που κρίνονται απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξή τους.

Κατά την εφαρμογή της καινοτομίας λόγω αυξημένων αναγκών έγινε προσαρμογή της Δομής και κτιριακή επέκταση σε περισσότερους χώρους. Επιπρόσθετα, η δράση κατά την εφαρμογή της ενισχύθηκε λόγω αναγκών με νέες ενέργειες: • Συλλογή και διανομή πακέτων τροφίμων και σχολικών ειδών, στις οικογένειες των ωφελούμενων, μέσω χορηγιών (ιδιώτες, επιχειρήσεις) • Πραγματοποίηση διαδικτυακών σεμιναρίων, σε θέματα επίκαιρα όπως:

1. «Κοντά στους γονείς: Σχολικός εκφοβισμός» σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,

2. «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,

3. «Κακοποίηση και Παραμέληση το Παιδιού» σε συνεργασία με τον Οργανισμό « Το Χαμόγελο του Παιδιού»,

4. «Αναπηρία και Κοινωνία: Θεσμοί κοινοτικής ενσωμάτωσης, άρσης των στερεοτύπων και εξωιδρυματικής φροντίδας ανηλίκων και ενηλίκων με αναπηρία» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος,

5. «Ευ ζην στο Διαβήτη» σε συνεργασία με τη Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου,

6. «Εξελίξεις Αιχμής στην Παιδονευρολογία» συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδονευρολογίας,

• Προκήρυξη, πραγματοποίηση και τελετή απονομής βραβείων 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία», Ανδρέας Κάλβος.

• Δημοσίευση πλήθους άρθρων και βίντεο, από τα στελέχη της Δομής, με θέματα που αφορούν την ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών.

• Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας και προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

• Ένταξη και βράβευση δράσεων με τίτλο «200 χρόνια λεύθεροι»: στο Εθνικό Πρόγραμμα εορτασμού, υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» .

• Δημιουργία χώρου φροντίδας βρεφικής ηλικίας «Σημείο Θηλασμού».

• Ομιλίες – ενημερώσεις γονέων και εκπαιδευτικών σε σχολεία της Α’βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.

• Συμμετοχή της Δομής σε δράσεις του Τμήματος των Παιδικών Σταθμών, όπως: «Μαγεμένο Στρατόπεδο», «Μαγεμένη Πύλη», «Τα Παιδιά Ταξιδεύουν με Ασφάλεια», «Εργαστήρι Παιδικών Σταθμών», «Φεστιβάλ Παιχνιδιού».

• Διοργάνωση δράσης με τίτλο: «Ανοιχτή Ημέρα Γνωριμίας, Ενημέρωση και Παιχνιδιού».

• Συμμετοχή σε καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα του Διαβήτη που συνδιοργανώθηκε από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 3ης ΥΠΕ, την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Μελά.

• Συμμετοχή στην δράση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Δύο Φύλων για την εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών, με έκθεση ζωγραφικής από τα παιδιά της δομής «Παιδική Ομπρέλα».

Στάδιο διάδοσης

Δημιουργήθηκε πλάνο δημοσιότητας το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες για τη μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και συμμετοχή των ωφελούμενων αλλά και την ευαισθητοποιήση άλλων κοινωνικών φορέων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις συνεργασίας δικτύωσης. Το πλάνο, προβάλλει τα οφέλη από τη λειτουργία της Δομής καθώς επίσης αναδεικνύει τη λειτουργία της δομής ως μέσου για την περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, προβάλλοντας παράλληλα τη στήριξη και συμβολή της Ε.Ε στη χρηματοδότησή της. Η υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας περιλαμβάνει, καταχώρηση πληροφοριακού υλικού σε ειδική ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, παραγωγή έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού, συνέντευξη τύπου, δημιουργία διακριτικού συνθήματος και λογότυπου, πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων με φορείς της πόλης.

Συνεργασίες

Η συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και το Γραφείο Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων αφορούσε τον προσδιορισμό των αναγκών για την λειτουργία της δράσης καθώς και την δικτύωση, η οποία συνιστάται στη φυσική και ηλεκτρονική διασύνδεση της δομής με φορείς κοινωνικής προστασίας, υγείας και εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και με άλλες σχετικές δομές. Το Γραφείο Αστικής Ανάπτυξης ήταν επίσης υπεύθυνο και για την κατάθεση πρότασης για ένταξη της δράσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους. Ακόμα, κοινωφελείς οργανισμοί συνεργάστηκαν με τον Δήμο για την πραγματοποίηση διαδικτυακών ενημερωτικών σεμιναρίων.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος ανάπτυξης της καινοτομίας ανήλθε σε 500.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από πόρους ΕΣΠΑ, ενώ το κόστος λειτουργίας και συντήρησης εκτιμάται σε 80.000 ευρώ κατ’ έτος. Απαιτείται εργασία τριών διοικητικών υπαλλήλων, 2 λογοθεραπευτριών, 1 ειδικής παιδαγωγού, μιας ψυχολόγου, 1 φυσικοθεραπεύτριας και 1 διαιτολόγου σε καθημερινή βάση για οκτώ ώρες, δηλαδή 160 ώρες μηνιαίως, 1 φιλολόγου και 1 μαθηματικού σε καθημερινή βάση για 5 ώρες, δηλαδή 100 ώρες μηνιαίως και 1 υπαλλήλου καθαριότητας σε καθημερινή βάση για 6 ώρες, δηλαδή 120 ώρες μηνιαίως.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Στο στάδιο ανάπτυξης αλλά και στο στάδιο εφαρμογής της καινοτομίας δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα. Η κύρια πρόκληση ήταν η ένταξη της δράσης στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και η εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της καινοτομίας αποτέλεσε η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας που συνέβαλε στην παροχή ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης και φροντίδας. Επίσης σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της δράσης ήταν η διασφάλιση της χρηματοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Μέσα από την πολυεπίπεδη και πολυθεματική δράση της Δομής «Παιδική Ομπρέλα» επιτυγχάνεται μια πιο ολοκληρωμένη, ολιστική και όπως φαίνεται μια περισσότερο αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους. Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ανέδειξε τη δράση «Πρότυπη Μονάδα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας – Δήμος Παύλου Μελά», ως Καλή Πρακτική και Παραδειγματική Αναφορά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ιούνιο του 2021.

Φορέας: Δήμος Παύλου Μελά

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Κοινωνική Πρόνοια και Προστασία

Πεδίο καινοτομίας: Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και μείωση αποκλεισμού

Έτος Σχεδιασμού Καινοτομίας: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Κοινωνική καινοτομία

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Παιδιά έως 18 ετών. Ειδικές κατηγορίες: Εθνικές ή φυλετικές μειονότητες, Ομάδες χαμηλού εισοδήματος, Άτομα με αναπηρίες, Θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, Παιδιά με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες.

Αριθμός ωφελουμένων: 90 ωφελούμενοι το 2020,  119 το 2021, 56 μέχρι τον Ιούνιο 2022. Σύνολο 265.

Πηγές Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ

 

URL: https://pavlosmelas.gr/paidiki_umbrella_sep10_2020/

 

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 533

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.