Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 16 Μαϊου 2024

 

Περιγραφή της Καινοτομίας

Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα-γεωπύλη «valuemaps.gov.gr-Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτη», αποτελεί το, επί διαδραστικού χάρτη, ψηφιακό μητρώο απεικόνισης του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρεχόμενο και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Έπειτα από σαράντα χρόνια λειτουργίας του συστήματος ΑΠΑΑ, δίνεται στους πολίτες, σε πανελλαδική κλίμακα, χωρίς χωρικούς, χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς, η δυνατότητα αφενός ψηφιακής εποπτείας του συστήματος ΑΠΑΑ και αφετέρου υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας ακινήτου, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Δημοσίου με ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών στους τομείς της οικονομίας.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Στην πλατφόρμα valuemaps.gov.gr απεικονίζονται όλες οι ζώνες με τις Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.) και τα διανύσματα των συντελεστών εμπορικότητας (Σ.Ε.) του Συστήματος ΑΠΑΑ, πάνω σε δορυφορικό χαρτογραφικό υπόβαθρο, ώστε ο πολίτης να μπορεί να εντοπίσει το ακίνητο του είτε με αναζήτηση διεύθυνσης είτε με περιήγηση πάνω στο χάρτη. Εν συνεχεία, με χρήση γεωχωρικών ψηφιακών αλγορίθμων του συστήματος ο πολίτης μπορεί να υπολογίσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου του σε όλη την ελληνική επικράτεια (εντός και εκτός σχεδίου περιοχές). Επιπρόσθετα, μέσω της απεικόνισης των ζωνών σε ενιαίο υπόβαθρο, ο πολίτης μπορεί να παρατηρήσει την κλιμάκωση των τιμών ζώνης (Τ.Ζ.) τόσο ανά περιοχή όσο και μεταξύ διαφορετικών χρονικών αναπροσαρμογών του συστήματος ΑΠΑΑ, καθώς στο σύστημα είναι διαθέσιμες οι Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.) των δύο (2) τελευταίων αναπροσαρμογών, ήτοι έτους 2018 και έτους 2021. Συνιστά εργαλείο πληροφοριακού χαρακτήρα καθώς, για κάθε νόμιμη χρήση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, οι συντελεστές, οι χάρτες και ο τρόπος υπολογισμού, όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικός λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών άμεσα και αποτελεσματικά μέσα από ένα ψηφιακό κράτος, η αξιοποίηση της αξίας των δεδομένων του Δημοσίου και η ένταξη σύγχρονων τεχνολογιών στους τομείς της οικονομίας. Η ψηφιακή πλατφόρμα-γεωπύλη «valuemaps.gov.gr-Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτη» είναι απολύτως συμβατή και σε πλήρη σύμπνοια με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Στόχοι της Καινοτομίας

Οι στόχοι καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι:

• Η δυνατότητα παροχής- σε πανελλαδική κλίμακα, χωρίς χωρικούς περιορισμούς και χρεώσεις, άμεσης ενημέρωσης σε πραγματικό υπόβαθρο των ζωνών ΑΠΑΑ,

• Η άμεση πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα στοιχεία του συστήματος που αφορούν την κάθε ζώνη,

• Ο υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου βάσει των εντύπων του συστήματος μέσω εύχρηστου ψηφιακού εργαλείου,

• Η δυνατότητα παροχής συνεχούς ενημέρωσης της εφαρμογής από το ΑΤΕΠΑΑ,

• Η βελτίωση του χρόνου παροχής μιας υπηρεσίας κατά 90% .

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η λειτουργία της καινοτομίας θεωρείται επιτυχημένη, καθώς τα τελευταία έτη η επισκεψιμότητα της πλατφόρμας συνεχώς αυξάνεται (από 350.000 το 2021 σε 500.000 το 2022 και 600.000 το 2023 αντίστοιχα), ενώ έχει συμβάλει:

1) Στη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα στοιχεία του συστήματος που αφορούν στην κάθε ζώνη -υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου βάσει των εντύπων του συστήματος μέσω εύχρηστου ψηφιακού εργαλείου,

2) Στη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης της εφαρμογής από το ΑΤΕΠΑΑ της πολεοδομίας και των συντελεστών εμπορικότητας,

3) Στη βελτίωση του χρόνου παροχής μιας υπηρεσίας κατά 90%.

Στάδιο σχεδιασμού

Η καινοτομία αυτή στηρίχθηκε στα αποτελέσματα του έργου GSEP.TA.01: Data Inventory for Property Valuation – Digitization που υλοποιήθηκε για το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ), υπό την αιγίδα της τεχνικής βοήθειας SRSS της Ε.Ε., με την τεχνική υποστήριξη του τμήματος Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορούσε στην ψηφιοποίηση των ζωνών (10.165 ζώνες) του συστήματος ΑΠΑΑ της αναπροσαρμογής του 2018. Η σχεδίαση και ο έλεγχος των νέων ζωνών (3.643 ζώνες) της αναπροσαρμογής του 2021 καθώς και των περίπου 20.000 Συντελεστών Εμπορικότητας (Σ.Ε.) υλοποιήθηκε με τη συνεργασία εννέα (9) στελεχών του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και πέντε (5) στελεχών του τμήματος Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στάδιο εφαρμογής

Η υλοποίηση στηρίζεται στη χρήση της πλατφόρμας ArcGISEnterprise Server της ESRI. Οι απαραίτητες πληροφορίες, χωρικές και περιγραφικές, είναι αποθηκευμένες σε βάση δεδομένων ORACLE και μέσω GIS Web Services των ArcGISServers της ΓΓΠΣΔΔ μεταφέρονται στην πλατφόρμα valuemaps.gov.gr. Η λειτουργικότητα της πλατφόρμας στηρίζεται στη χρήση των παραπάνω Web Map Services με JavaScriptmodules στο ArcGISEnterprisePortal που είναι εγκατεστημένο στη ΓΓΠΣΨΔ.

Συνεργασίες

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ) υπό την αιγίδα της τεχνικής βοήθειας SRSS της Ε.Ε., συνεργάστηκε με το Τμήμα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο παρείχε τεχνική υποστήριξη που αφορούσε στην ψηφιοποίηση των ζωνών (10.165 ζώνες) του συστήματος ΑΠΑΑ της αναπροσαρμογής του 2018, καθώς και για τη σχεδίαση και τον έλεγχο των νέων ζωνών (3.643) της αναπροσαρμογής του 2021 καθώς και των περίπου 20.000 Συντελεστών Εμπορικότητας (Σ.Ε.).

Χρηματοδότηση και κόστος

Για την ανάπτυξη του έργου δεν απαιτήθηκε χρηματοδότηση. Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία εννέα (9) στελεχών του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και πέντε (5) στελεχών του τμήματος Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διάρκεια του συνόλου του έργου εκτιμάται σε περίπου δύο (2) έτη.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Δεν υπάρχουν προβλήματα και η καινοτομία εφαρμόζεται με βάση τις προβλέψεις.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία της καινοτομίας είναι η θεσμοθέτησή του, η στήριξη της ηγεσίας, καθώς και η συνεχής επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός δεδομένων.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η επισκεψιμότητα της καινοτομίας γίνεται όχι μόνο από Έλληνες χρήστες, αλλά και από χρήστες άλλων χώρων, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην ελληνική αγορά ακινήτων, όπως κυρίως Κινέζοι, Αμερικάνοι, Άγγλοι και Γερμανοί. Συμβάλει στην γενικότερη ενημέρωση και πιθανή διαμόρφωση των επενδύσεων στο ελληνικό real estate και κατά συνέπεια στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Βραβεύσεις

Η “Πύλη valuemaps.gov.gr : Απεικόνιση Ζωνών Αξιών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και Υπολογισμός Αξίας Ακινήτου με επιλογή ακινήτου σε δορυφορικό χάρτη” απέσπασε το 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης» για το έτος 2022, στην κατηγορία με τίτλο «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα», στη θεματική ενότητα «Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» (ΑΔΑ: 6ΣΗΞ46ΜΤΛΠ-3Υ4). Η σχετική ανακοίνωση στο https://digitalawards.gov.gr/winners.

Τίτλος Φορέα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Οικονομία και ανάπτυξη

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας), Δημόσιοι υπάλληλοι, Δημόσιες οργανώσεις, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά ιδρύματα / Πανεπιστήμια

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 350.000 (2021), 500.000 (2022), 600.000 (2023)

Πηγές χρηματοδότησης: Ίδια μέσα

URL: https://maps.gsis.gr/valuemaps/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 16

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.