Περιγραφή της Καινοτομίας

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχεδίασε και δημοσιεύει 3 νέες Γεωπύλες με θέματα που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων (υδατικοί πόροι, Ακτές Κολύμβησης, Πλημμύρες). Βασικός στόχος είναι η ενιαία χωρική απεικόνιση των δεδομένων μέσα από ένα λειτουργικό χαρτογραφικό περιβάλλον. Επίσης δίνεται η δυνατότητα προηγμένης αναζήτησης – απεικόνισης επιλεγμένων γεωχωρικών αρχείων (σημείων). Τα οφέλη από την λειτουργία των Γεωπυλών είναι πολλαπλά: Διαφάνεια, Ταχύτητα, Αξιοπιστία στην διάχυση της πληροφορίας. Οι ωφελούμενοι είναι: 1) Δημόσιοι Φορείς (εξειδίκευση εργαζομένων σε σύγχρονες και αποδοτικές εφαρμογές, επιτάχυνση διεκπεραίωσης αδειοδοτήσεων και ελέγχων δημοσίων φορέων) 2) Μελετητές – Ερευνητές (άμεση πρόσβαση σε έγκυρα δεδομένα μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον εφαρμογής GIS, στο πλαίσιο σύνταξης επιστημονικών μελετών). 3) Ευρύ κοινό (εύκολη προσβασιμότητα στην ανοιχτή πληροφορία πχ αναζήτηση αποτελεσμάτων Ακτών Κολύμβησης Αττικής σε ένα λειτουργικό και εύχρηστο χαρτογραφικό περιβάλλον).

Οι κατηγορίες των δεδομένων που παρουσιάζονται είναι : 1) Πρωτογενή Δεδομένα (δημιουργούνται από Βάσεις Δεδομένων που τηρούνται στην Διεύθυνση Υδάτων Αττικής) 2) Δευτερογενή Δεδομένα, όπως προήλθαν μετά από χωρική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων άλλων υπηρεσιών. 3) Δεδομένα άλλων υπηρεσιών (Παραδοτέα της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής). Η πρόσβαση στους Διαδικτυακούς χάρτες υλοποιείται μέσω πρόσβασης στο Internet και είναι συμβατή μέσω οποιαδήποτε φορητής συσκευής (κινητά, tablets).

Στόχοι της Καινοτομίας

Ο λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η προσπάθεια οργάνωσης και παροχής των γεωχωρικών δεδομένων ικανοποιώντας την ανάγκη των χρηστών για ανοιχτή πρόσβαση - θέαση σε δεδομένα που τους ενδιαφέρουν . Επίσης μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών πληροφορικής αλλάζει η οργανωσιακή κουλτούρα της υπηρεσίας και προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Κύριος στόχος της καινοτομίας είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση του κοινού στην γεωχωρική πληροφορία μέσω ανάπτυξης κατάλληλα διαρμοφωμένων διαδικτυακών χαρτών.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η δράση έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση αποδοτικότητας της υπηρεσίας (γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση σε στοιχεία ελέγχου στο πλαίσιο αδειοδοτήσεων – γνωμοδοτήσεων) περίπου 40%, στην πολύ μεγάλη αύξηση της ικανοποίησης χρηστών (γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση σε στοιχεία στο πλαίσιο υποβολής μελετών ή δεδομένων γενικού χαρακτήρα) περίπου 80%. Εκτίμηση ετήσιας επισκεψιμότητας για περίπου 5000 χρήστες της πύλης για υδατικούς πόρους υδροληψίας, για 2000 χρήστες της πύλης ακτών κολύμβησης και για 554 χρήστες της πύλης πλημμυρών από το τέλος του 2020.

Η δράση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διάδοσης.

Στάδιο σχεδιασμού

Σχεδιάστηκε αποκλειστικά από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δνσης Υδάτων Αττικής. Οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη της καινοτομίας όσον αφορά τα πρωτογενή δεδομένων είναι οι εξής: 1) Εισαγωγή στοιχείων σε βάση δεδομένων 2) Δημιουργία και έλεγχος γεωχωρικών δεδομένων 3) Ανάρτηση δεδομένων στην εφαρμογή βάσει επιλεγμένων πεδίων 4) Δημιουργία χάρτη 5) Δημιουργία διαδικτυακού χάρτη μέσω κατάλληλων προτύπων και εργαλείων 4) Δημιουργία γεωχωρικών υπηρεσιών Όσον αφορά την διασύνδεση με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα, προβλέπεται η σύνδεση μέρους των δεδομένων με ιστοσελίδα (url) του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Στο στάδιο πειραματικής εφαρμογής που είχε χρονική διάρκεια 4 μηνών έγινε καταγραφή παρατηρήσεων από πλευράς χρηστών.

Εφαρμογή καινοτομίας

Η εφαρμογή της καινοτομίας υλοποιείται μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης των διαδικτυακών χαρτών (web gis portal) και της συχνής επικαιροποίησης των δεδομένων.

Στάδιο διάδοσης

Στο στάδιο της διάδοσης, (εσωτερικό της δημόσιας οργάνωσης, φορείς εκτός της δημόσιας οργάνωσης) χρησιμοποιούνται εσωτερικά δίκτυα επικοινωνίας αλλά και εργαλεία όπως δικτυακοί τόποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάσεις σε ομάδες εργασίας, και μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email).

Συνεργασίες

Στο στάδιο του σχεδιασμού συνάφθηκε ετήσια σύμβαση με ιδιωτική εταιρία για την παροχή του βασικού πληροφοριακού συστήματος.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η χρηματοδότηση της δράσης πραγματοποιήθηκε από τον προϋπολογισμό του φορέα αλλά και από εθνικούς πόρους. Για την ανάπτυξη της καινοτομίας απασχολήθηκε ένας υπάλληλος για διάστημα 8 μηνών, ενώ για τη συντήρηση της καινοτομίας απαιτείται η απασχόληση 2 ατόμων σε καθημερινή βάση ( 1 για εισαγωγή δεδομένων, 1 διαχείριση εφαρμογής). Όσον αφορά το κόστος, αυτό αφορούσε μόνο την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος και δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση της δράσης υπήρχε έλλειψη χρόνου και ανάγκη για περισσότερες ώρες εργασίας. Ορισμένα μικρά τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στη λειτουργία του συστήματος αντιμετωπίζονται με την συνεργαζόμενη εταιρία. Αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία των πυλών αποτελεί η εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού για την επικαιροποίηση των δεδομένων.

 

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Μέσω της ανάπτυξης της καινοτομίας έγινε σαφής η ανάγκη επέκτασης της εφαρμογής σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Επιπλέον, υπάρχουν σκέψεις για δημιουργία νέων εφαρμογών όπως συμμετοχή κοινού – crowdsourcing και συλλογή δεδομένων πεδίου. Ακόμα, μέσα από την υποδοχή της δράσης έγινε φανερή ακόμα περισσότερο η ανάγκη του κοινού για ψηφιακή αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

Φορέας: Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερική εφαρμογή σε συγκεκριμένα τμήματα ή οργανικές μονάδες του φορέα, εξωτερική εφαρμογή για την παροχή υπηρεσίας ή διαδικασίας σε χρήστες

Τομέας πολιτικής: Δημόσια διοίκηση, Περιβάλλον

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών, Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός, Δημόσιοι υπάλληλοι, Δημόσιες οργανώσεις, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά ιδρύματα / Πανεπιστήμια

Αποτελέσματα: Εκτίμηση ετήσιας επισκεψιμότητας για περίπου 5000 χρήστες της πύλης για υδατικούς πόρους υδροληψίας, για 2000 χρήστες της πύλης ακτών κολύμβησης και για 554 χρήστες της πύλης πλημμυρών από το τέλος του 2020.

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα

URL: https://www.apdattikis.gov.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b5%cf%82-web-gis-portal-%ce%b4-%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%ce%b4%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 9

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.