Πως μπορεί να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας στα σχολεία;

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία στην εκπαίδευση;

Introduce My City Class

Το πιλοτικό έργο «Code my city» του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  σχεδιάστηκε με στόχο την ανάλυση των συνθηκών που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την ανάπτυξη της καινοτομίας στην εκπαίδευση, μετατρέποντας τις σχολικές αίθουσες σε πραγματικά εργαστήρια.

Introduce My City - Kid's Photo

Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου

 • Η συνεργασία
 • Η πρωτοτυπία
 • Η εμβάθυνση στην τεχνολογία
 • Η συμμετοχή όλων και ο μη αποκλεισμός

Introduce My City

Στο έργο συμμετείχαν 21 σχολεία, 27 εκπαιδευτικοί και 153 μαθητές, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιφέρειες και Δήμοι.

 

Το έργο σε 4 βήματα:

 • Σχεδιασμός: Ανάλυση στοιχείων για τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες και την διδασκαλία της Πληροφορικής στα σχολεία
 • Υλοποίηση: Ενημέρωση των εμπλεκομένων, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαίδευση μαθητών, εργασία στις σχολικές αίθουσες (εκμάθηση προγραμματισμού και χρήση του για τη δημιουργία animation σε ομάδες χρησιμοποιώντας τεχνικές διοίκησης έργου και ομάδων), παρουσίαση των εργασιών των μαθητών
 • Έλεγχος: Αποτύπωση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για την υλοποίηση της δράσης
 • Αξιολόγηση: Επεξεργασία των στοιχείων και αποτίμηση του αντίκτυπου της δράσης.

Introduce My City Class

Μία διαφορετική προσέγγιση – ένας νέος τρόπος εργασίας και μάθησης

Το έργο είχε τα εξής καινοτόμα στοιχεία:

 • Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν νέους τρόπους συνεργασίας και διδασκαλίας (χρήση ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών, εργασία σε ομάδες, σύνδεση τεχνικών διοίκησης έργου, δεξιοτήτων προγραμματισμού και προσωπικών δεξιοτήτων)
 • Οι σχολικές αίθουσες λειτούργησαν ως πραγματικά εργαστήρια
 • Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων, δασκάλων και μαθητών από περιοχές όλης της χώρας με την χρήση ψηφιακών εργαλείων
 • Η μάθηση βασίστηκε στην πρακτική άσκηση και στην ομαδική εργασία
 • Πολλαπλασιαστικός αντίκτυπος: 350 περίπου μαθητές από τους 108 μαθητές που συμμετείχαν ενεργά στη δράση, ήρθαν σε επαφή με τα εργαλεία

Introduce My City - Kids

Τι διαπιστώσαμε:

 • Ανάγκη για διαφορετική προσέγγιση στην διδασκαλία , μέσα από την ομαδική εργασία και σύνθεση μαθητών από διαφορετικές τάξεις και τμήματα,
 • Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί το μέσο για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας ευνοώντας την διάδραση καθηγητή, μαθητή και αντικειμένου μάθησης.
 • H επιτυχία για καινοτομία στη διδασκαλία προϋποθέτει την δέσμευση του εκπαιδευτικού προσωπικού με κίνητρα, συνεχή υποστήριξη και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ,
 • Η δημιουργία εργαστηρίων σε κάθε σχολική μονάδα είναι απαραίτητος όρος για την δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος καινοτομίας και μάθησης, ωστόσο το ζητούμενο είναι η μεταφορά του εργαστηρίου στην τάξη,
 • Η δικτύωση των σχολείων με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιταχυντής ενισχύοντας την συγκριτική μάθηση και βελτίωση
 • Η διδασκαλία του προγραμματισμού όπως και κάθε άλλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, συνεισφέρει αποτελεσματικότερα στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων όταν λαμβάνει υπόψη της την βελτίωση των συμπληρωματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών

Τα αποτελέσματα από το έργο θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός σε μελλοντικές πιλοτικές δράσεις του Τμήματος Καινοτομίας σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.