Πως μπορεί η καινοτομία να βελτιώσει τον σχεδιασμό πολιτικών και υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα;

Στις 11 Μάϊου 2021, περισσότερα, από 100 στελέχη καινοτομίας από 36 χώρες, παρακολούθησαν το εργαστήρι του ΟΟΣΑ που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αυστρίας, με θέμα την καινοτομία που προσανατολίζεται στη βελτίωση.

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, μέλος του δικτύου καινοτομίας του ΟΟΣΑ, συνεργάστηκε με το Παρατηρητήριο Καινοτομίας του ΟΟΣΑ και στην συνάντηση προσκλήθηκαν, εκπρόσωποι 11 φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι συμμετέχουν ως μέλη, στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα, το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 2020.

Το εργαστήρι, αποτέλεσε τον δεύτερο κύκλο εργαστηρίων καινοτομίας στο μοντέλο 4 facet. Τα στελέχη που συμμετείχαν, παρακολούθησαν τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η καινοτομία με την βελτίωση κρίσιμων δεικτών της απόδοσης μια δημόσιας οργάνωσης όπως είναι η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Επίσης γνώρισαν μεθόδους και εργαλεία για την ανάπτυξη της καινοτομίας που προσανατολίζεται στη βελτίωση.

Τι είναι καινοτομία που προσανατολίζεται στη βελτίωση;

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Dr. Piret Tõnurist από το OPSI, υπεύθυνη για τη δουλειά που κάνει ο OPSI σχετικά με τη συστημική σκέψη, την μέτρηση της καινοτομίας και την προληπτική διακυβέρνηση, οι καινοτομίες που προσανατολίζονται στη βελτίωση είναι καινοτομίες που επιδιώκουν να βελτιώσουν ή να αναβαθμίσουν τις πρακτικές που ήδη εφαρμόζει μια δημόσια οργάνωση, επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα ή αποτελεσματικότητα, και συνήθως βασισμένες σε υπάρχουσες δομές και παραδείγματα αξίας.

Αυτές οι καινοτομίες είναι συχνά περισσότερο σταδιακές πάρα μετασχηματιστικές (ριζικές ή διασπαστικές καινοτομίες), αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν, ως πύλη για καινοτομίες με υψηλότερο ρίσκο οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερο διαρθρωτικές αλλαγές. Πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά και την πλειονότητα των καινοτομιών στην δημόσια διοίκηση και συνήθως αποτελούν μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων καινοτομίας των δημόσιων οργανώσεων.

Παρουσιάσεις ομιλητών

Ο Patrick Dunleavy, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Πολιτικής στο London School of Economics μίλησε για τη δυνατότητα βελτίωσης της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης και αναφέρθηκε σε τρείς παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν:

1) εξειδίκευση και επαγγελματισμός,

2) αύξηση κεφαλαίου (π.χ. εισαγωγή αυτοματοποιημένης διαδικασίας στις υπηρεσίες μετανάστευσης) και

3) εξωτερικές τεχνολογικές αλλαγές (π.χ. ψηφιοποίηση)

Αυτοί οι τρείς παράγοντες μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, αλλά τα οφέλη που θα προκύψουν εξαρτώνται από την ικανότητα και το γενικότερο πλαίσιο της κοινωνίας, τους πολίτες/ χρήστες και κάθε οργάνωση ξεχωριστά.

Μίλησε ακόμα και για την διαφορά μεταξύ της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Η Chiara Varazzini από τον ΟΟΣΑ, υπεύθυνη για τη δουλειά που κάνει ο ΟΟΣΑ στον τομέα των συμπεριφορικών επιστημών, μίλησε για το πώς μπορούν οι συμπεριφορικές επιστήμες να βοηθήσουν τα στελέχη του δημόσιου τομέα στην δημιουργία πολιτικών.  Οι περισσότερες πολιτικές βασίζονται σε υποθέσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά, που πολλές φορές δεν είναι σωστές.  Οι δημόσιες οργανώσεις έχουν τρία εργαλεία για να αλλάξουν συμπεριφορές: 1) δεδομένα, 2) κανονισμούς/ νομοθεσία, 3) κίνητρα.

Αυτά τα εργαλεία είναι συχνά αρκετά για να αλλάξουν την συμπεριφορά των χρηστών.  Για αυτό το λόγο η χρήση συμπεριφορικών επιστημών είναι σημαντική και αποτελεσματική.

Ο Dr. Tobias Polzer από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Διοίκησης της Βιέννης μίλησε για τη σχέση μεταξύ τάσεων στην δημόσια διοίκηση και καινοτομίας.  Παρατήρησε ότι κάποιες τάσεις, όπως αυτή του νέου δημόσιου μάνατζμεντ, στοχεύουν στην αύξηση της αποδοτικότητας, ενώ άλλες όπως αυτή της νέας δημόσιας διακυβέρνησης, εστιάζουν στην βελτίωση της ποιότητας και την προώθηση της καινοτομίας.  Για την επιτυχία οποιουδήποτε τύπου καινοτομίας παίζει ρόλο το πλαίσιο.  Στην περίπτωση της καινοτομίας που προσανατολίζεται στη βελτίωση, συχνά έχει τη μορφή μικρών αλλαγών, οι οποίες μπορούν όμως να οδηγήσουν με τον καιρό σε μετασχηματισμό.

Μελέτες περιπτώσεων

Στο εργαστήρι παρουσιάστηκαν δύο περιπτώσεις από την δημόσια διοίκηση της Αυστρίας.

Στην πρώτη παρουσιάστηκαν οι αλλαγές και οι καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί στην διοίκηση της πόλης της Βιέννης, οι οποίες προέκυψαν ύστερα από την αυτό αξιολόγηση και την βελτίωση, με τη βοήθεια του εργαλείου του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF), το οποίο βασίζεται στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στην δεύτερη παρουσιάστηκε η δουλειά που γίνεται στην Αυστριακή φορολογική υπηρεσία η οποία αφορά στην ψηφιακή διοίκηση φορολογίας και την εισαγωγή chatbot, με έμφαση στη νέα εξειδικευμένη πλατφόρμα, η οποία είναι η ψηφιακή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται περισσότερο στην Αυστρία.  Παρουσιάστηκε ως παράδειγμα καινοτομίας που προσανατολίζεται στη βελτίωση και το πως μπορεί μία δημόσια οργάνωση να αλλάξει προσέγγιση και τρόπο εργασίας και να χρησιμοποιήσει νέα εργαλεία για να βελτιωθεί.  Η συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποίησε μία νέα χρηστο-κεντρική προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου.  Έκανε διαγωνισμό ιδεών, υλοποίησε εργαστήρια με χρήστες και ειδικούς και ενέπλεξε τους χρήστες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου (π.χ. μέσα από έρευνες στο χώρο της υπηρεσίας).

 

Συζητήσεις σε ομάδες

Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα συζητήθηκε η βελτίωση και ο επανασχεδιασμός υπηρεσιών και οι προκλήσεις που συναντώνται όπως π.χ. από πού μπορεί να ξεκινήσει κάποιος όταν θέλει να σχεδιάσει εκ νέου μία υπηρεσία, προβλήματα στην οργανωτική δομή, όπως έλλειψη προσωπικού ή πόρων και θέματα ανάμιξης των χρηστών στην διαδικασία.

Στην δεύτερη ομάδα συζητήθηκαν τεχνικές συμπεριφορικών επιστημών.  Παρουσιάστηκε μία περίπτωση από την Αυστρία για την μείωση χρήσης αντιβίωσης, ενώ οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις προκλήσεις εφαρμογής τους, όπως π.χ. η έλλειψη γνώσης και κατανόησης των συμπεριφορικών επιστημών.

Η τρίτη ομάδα επικεντρώθηκε στην χρήση τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών.  Παρουσιάστηκε μία περίπτωση τηλε-ιατρικής και συζητήθηκε σε μεγαλύτερο βάθος το θέμα της χρήσης της τηλε-ιατρικής.

Συμμετοχή σε εργαστήρια καινοτομίας

Εάν θεωρείτε ότι η καινοτομία είναι ένας σημαντικός μηχανισμός βελτίωσης και θέλετε να γνωρίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εισάγετε διαδικασίες καινοτομίας στην εργασία σας, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών διοργανώνει εργαστήρια καινοτομίας στα οποία τα μέλη του δικτύου γνωρίζουν το Μοντέλο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Περισσότερα για τις 4 πτυχές καινοτομίας του ΟΟΣΑ:

https://innovation.gov.gr/fourfacets/

Κατηγορίες: Εργαστήρια

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.