Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 27 Ιουνίου 2024

 

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του ΕΚΔΔΑ, Εργαστήριο Καινοτομίας με τίτλο  «Διαμόρφωση οδηγιών για την ενσωμάτωση του Οδηγού Καινοτομίας στον τρόπο εργασίας των προϊσταμένων με σκοπό την αύξηση της παραγωγής καινοτομίας και τον σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας του Ε.Σ.Δ.Κ. στο πλαίσιο εφαρμογής τον ν. 5027/2023».

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουλίου 2024, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Η δράση, έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2024 του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο  «Αύξηση Δεξιοτήτων Προϊσταμένων για τον Σχεδιασμό προτάσεων Καινοτομίας» και ο σκοπός του είναι η βελτίωση της ικανότητας των προϊσταμένων των δημόσιων φορέων να αναζητούν καινοτόμες ιδέες και να σχεδιάζουν προτάσεις για καινοτόμα έργα τα οποία θα υποβληθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία προκειμένου να εξελιχθούν σε πρωτότυπα και καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 Το Εργαστήριο Καινοτομίας, στο οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της εγχώριας κοινότητας καινοτομίας, στοχεύει στη δημιουργία Παραδοτέου το οποία θα αναπτυχθεί με τη μέθοδο της συν-διαμόρφωσης. Το Παραδοτέο θα αξιοποιεί στην κατάρτιση της τελικής έκδοσης του Οδηγού Καινοτομίας και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του αρ. 6 του ν.5027/2023.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε υπαλλήλους επιπέδου προϊσταμένου τμήματος και διεύθυνσης. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες για εργαλεία διοίκησης της καινοτομίας, θα εκπαιδευτούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις στον τρόπο εργασίας, θα κατανοήσουν τα βήματα σχεδιασμού μιας πρωτότυπης εφαρμογής και θα έχουν ενεργό ρόλο στην δημιουργία της τελικής έκδοσης του Οδηγού Καινοτομίας ο οποίος προβλέπεται από τον ν.5027/2023.

Ειδικότερα, το Εργαστήριο θα εστιάσει σε ζητήματα:

  • Εφαρμογής μεθοδολογικού πλαισίου για τον σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας του ν.5027/2023,
  • Ανάπτυξης δεξιοτήτων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων και προσεγγίσεων στα στάδια σχεδιασμού προτάσεων καινοτομίας,
  • Διαδικασίας υποβολής και ένταξης καινοτόμων προτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το αρ.6 του ν.5027/2023,
  • Αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών υιοθέτησης και διάδοσης του Οδηγού Καινοτομίας στους  δημόσιους φορείς,
  • Ενσωμάτωση της καινοτομίας στους επιχειρησιακούς στόχους.

 

Τα Παραδοτέα του Εργαστηρίου Καινοτομίας θα υποστηρίξουν τη διαμόρφωση του Οδηγού Καινοτομίας και θα συνεισφέρουν σε ένα παραδοτέο προτάσεων από εμπειρογνώμονες, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση του «Εγχειριδίου υιοθέτησης του Οδηγού Καινοτομίας στον τρόπο εργασίας των στελεχών της δημόσιας διοίκησης» με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας καινοτομίας των δημόσιων φορέων, την επίτευξη στόχων για την καινοτομία και το σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας για το Ε.Σ.Δ.Κ..

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.