Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣ συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Sludge Academy» η οποία επικεντρώνεται στην εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης για τον έλεγχο και επίλυση εμποδίων που προκαλούνται από μη δικαιολογημένες τριβές. Οι τριβές προκαλούνται όταν οι χρήστες ή οι πολίτες αλληλοεπιδρούν με μια δημόσια υπηρεσία ή κατά την υλοποίηση μιας διοικητικής διαδικασίας ή εφαρμογής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η συμπεριφορική επιστήμη αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τη δημόσια διοίκηση ως εργαλείο της διαδικασίας αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών, διαδικασιών και πολιτικών προκειμένου στη συνέχεια να σχεδιαστούν λύσεις που αφορούν το κόστος, το χρόνο και γενικότερα την βελτίωση της ικανοποίησης των χρηστών.

 

Τι είναι η Ακαδημία Sludge

 

Η πρωτοβουλία «Sludge Academy» είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ομάδα Behavioural Insights του Ο.Ο.Σ.Α. και αντίστοιχη μονάδα της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας η οποία παρέχει καθοδήγηση στην εφαρμογή του εργαλείου ελέγχου. Στη πρωτοβουλία συμμετέχουν πιλοτικά 14 χώρες με 16 διοικητικές διαδικασίες ή πολιτικές μεταξύ των οποίων η Ελλάδα με το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία αξιολογώντας την υφιστάμενη διαδικασία σχεδιασμού καινοτόμων πρωτοτύπων στην ελληνική δημόσια διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τόσο από το Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας όσο και από συζητήσεις με ομάδες εστίασης που πραγματοποιήθηκαν το 2022.

Για την περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού καινοτόμων πρωτοτύπων έχει καταρτιστεί Χάρτης Διαδρομής με τα βήματα που ακολουθούνται και τους τύπους συμπεριφοράς ανά βήμα.

Καθώς η διαδικασία σχεδιασμού καινοτόμων πρωτοτύπων αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με τον ν.5027/23 αναμένεται να σχεδιαστεί μεθοδολογία ως «Οδηγός Καινοτομίας» η οποία θα παρέχει κατευθύνσεις και πρότυπα για την καθοδήγηση των δημόσιων φορέων.

Η εφαρμογή του εργαλείου ελέγχου στην υπάρχουσα διαδικασία αναμένεται να αναδείξει εμπόδια που οφείλονται σε μη δικαιολογημένες τριβές στον σχεδιασμό πρωτοτύπων και να βοηθήσει να επιλυθούν ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την ικανότητα των δημόσιων φορέων να συμμετέχουν στο οικοσύστημα καινοτομίας.

Δήλωση συμμετοχής σε Εργαστήρι Καινοτομίας

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών προσκαλεί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα δίωρο εργαστήρι καινοτομίας το οποίο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου στις 10:00 π.μ. προκειμένου να συνεισφέρουν με παρατηρήσεις και να υποβάλλουν προτάσεις για την ολοκλήρωση του Χάρτη Διαδρομής στον σχεδιασμό καινοτόμων πρωτοτύπων. Με αυτό τον τρόπο αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην κατάρτιση του Οδηγού Καινοτομίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από το Εργαστήρι Καινοτομίας είναι:

  • Κατανόηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι φορείς στον σχεδιασμό καινοτόμων πρακτικών,
  • Προσδιορισμός της προσπάθειας σε χρόνο για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών,
  • Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας σχεδιασμού καινοτόμων πρωτοτύπων,
  • Η ανατροφοδότηση στη κατάρτιση του Οδηγού Καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι στο εργαστήρι καινοτομίας μπορεί να συμμετέχει περιορισμένος αριθμός στελεχών και συνεπώς θα υπάρξει επιλογή των ενδιαφερόμενων σύμφωνα με κριτήρια όπως:

  • Προηγούμενη εμπειρία στον σχεδιασμό καινοτόμων πρακτικών,
  • Κατανόηση της διαδικασίας σχεδιασμού καινοτόμων πρακτικών.

Για την δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο εργαστήρι καινοτομίας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα που έχει δημιουργηθεί εδώ.

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ορίζεται η Πέμπτη  5 Οκτωβρίου 2023.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο καινοτομίας, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην Χαρά Λουκάτου, τηλ. 2131313152 e-mail: x.loukatou@ypes.gov.gr.

 

Η φόρμα αφορά τη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαδικτυακό Εργαστήρι του ΥΠΕΣ για την αξιολόγηση εμποδίων στον σχεδιασμό πρακτικών καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.

Κατηγορίες:

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.