Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 14 Μαΐου 2024

     

Ο Καταιγισμός Ιδεών αποτελεί μια από τις τεχνικές που αξιοποιούνται ευρέως στην αναζήτηση λύσεων απέναντι σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί. Ο Καταιγισμός όταν γίνεται από μια μεγάλη ομάδα ατόμων μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό ιδεών, ο οποίος απαιτεί κάποιες ικανότητες για τη διαχείριση τους, ώστε να επιλεγούν εκείνες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη του κατάλληλου MVP ή πρωτοτύπου.

Ο προβληματισμός της διαχείρισης και της ανάδειξης μεγάλου όγκου δεδομένων όπως π.χ. ιδεών και στη συνέχεια της ομαδοποίησής τους προκειμένου να διευκολυνθεί μια ομάδα καινοτομίας ή η ηγεσία, στην επιλογή του κατάλληλου σεναρίου για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων αποτέλεσε αντικείμενο του Εργαστηρίου Καινοτομίας, το οποίο διοργανώθηκε στις 29 Απριλίου 2024 από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ-Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» με τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά.

Το Εργαστήρι Καινοτομίας έλαβε χώρα στο χώρο του Δημόκριτου, στον οποίο παρευρέθηκαν δια ζώσης 9 άτομα από τον Δήμο Πειραιά, ενώ μέσω διαδικτύου συμμετείχαν 27 άτομα από 36 οργανικές μονάδες του Δήμου. Το Εργαστήρι παρακολούθησαν δια ζώσης και διαδικτυακά στελέχη της ΕΔΥΤΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο Εργαστήρι, οι συμμετέχοντες από τον Δήμο Πειραιά, εξέφρασαν και αποτύπωσαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον φορέα τους, τα οποία κατέγραψαν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Mural εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «διαδικτυακού brainstorming» πάνω σε 4 πυλώνες προβλημάτων:

  • Επαφή με τον πολίτη,
  • Εσωτερικές λειτουργίες,
  • Ενδυνάμωση προσωπικού,
  • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες.

 

Συνολικά από τους συμμετέχοντες συλλέχθηκαν 62 προτάσεις προβλημάτων,  οι οποίες ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τον πίνακα. Στη συνέχεια οι 62 προτάσεις προβλημάτων ομαδοποιήθηκαν σε 17 προτάσεις  καινοτομίας με τη συνεργασία των στελεχών του Δημόκριτου.

Figure 1 Πίνακας κατανομής προβλημάτων

 

 

Στη συνέχεια οι 17 προτάσεις καινοτομίας προτεραιοποιήθηκαν από τα στελέχη του Δήμου με τη χρήση της εφαρμογής Slido:

 

Figure 2 Πίνακας προτεραιοποίησης προτάσεων καινοτομίας

 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων οι 17 προτάσεις καινοτομίας, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, εξετάζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ανάλυση διευκολύνοντας έναν οργανισμό να τις αξιολογήσει ως προτάσεις έργου. Για παράδειγμα, κάθε πρόταση καινοτομίας εξετάζεται ως προς το κόστος υλοποίησής της ή τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει ο φορέας.

Ο σκοπός του Εργαστηρίου Καινοτομίας ήταν να αξιολογηθεί η εφαρμογή του διαδικτυακού brainstorming και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία της καινοτομίας προκειμένου να εξεταστεί για τη δυνατότητα χρήσης της σε μελλοντικές δράσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως το Φόρουμ Καινοτομίας και ο Εθνικός Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και Καινοτομίας, αλλά και για να ενσωματωθεί ως πρόταση για τον Οδηγό Καινοτομίας του ν. 5027/2023.

Η υλοποίηση του Εργαστηρίου Καινοτομίας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία όχι μόνο εξαιτίας της ταυτόχρονης συμμετοχής μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς του παραδοσιακού brainstorming, αλλά και γιατί ανέδειξε ένα ακόμα πεδίο, στο οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει έναν οργανισμό να λάβει καλύτερες αποφάσεις.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.