Υπάρχει τρόπος να παρακινηθούν οι φορείς του δημόσιου, του ιδιωτικού και του τρίτου τομέα να συνεργαστούν για έναν κοινό στόχο; Τι θα μπορούσε να θεωρηθεί «κοινός στόχος» για φορείς που ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας; Υπάρχει τρόπος να βρεθεί η κοινή συνισταμένη ανάμεσα σε χώρους που διέπονται από ισχυρές διαχωριστικές γραμμές, ώστε να προκύψουν δράσεις με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού;
Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και τελικά η διαμοίραση της γνώσης, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων με σκοπό τη μάθηση αποτέλεσε το πυρήνα της συνάντησης εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης , του ιδιωτικού και τρίτου τομέα σε ένα εργαστήρι καινοτομίας (innovation lab) το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεργασία και οι συνέργειες συνιστούν δομικά στοιχεία της λειτουργίας των Εθνικών Συμμαχιών

Το Innovation Lab βασίστηκε στις εξής βασικές αρχές:

• Συνεργασία. Πιστεύουμε στην από κοινού εργασία, την ανταλλαγή ιδεών και την επίλυση προβλημάτων ως κοινότητα,
• Προσανατολισμένοι στις ιδέες. Πιστεύουμε στις νέες ιδέες και θεωρούμε ότι οι καλύτερες ευκαιρίες για μάθηση έρχονται μέσα από αυτές,
• Προσανατολισμός στη συμμετοχή. Πιστεύουμε στην δημιουργία περιβάλλοντος το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη συνεργειών μέσα από την συμμετοχή και την αλληλεπίδραση εκπροσώπων με την κατάλληλη τεχνογνωσία.
• Προσανατολισμός στην ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και την επί ίσοις όροις συμμετοχή

 

Το Innovation Lab, αποτέλεσε μια ευκαιρία συνεργασίας και ανάπτυξης νέων ιδεών μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κοινού Σχεδίου Δράσης για το 2019 στις Ψηφιακές Δεξιότητες. Για να γίνει αυτό, εκπρόσωποι δημοσίων φορέων που διαμορφώνουν πολιτική στις ψηφιακές δεξιότητες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανώσεις στον τομέα της πληροφορικής καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις με διακρίσεις σε προγράμματα κατάρτισης, συγκεντρώθηκαν και εργάστηκαν διαμορφώνοντας κοινές δράσεις.
Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση του Innovation Lab, προέκυψαν νέες ιδέες για περαιτέρω επεξεργασία. Ωστόσο, δημιουργήθηκαν βάσεις για την καλλιέργεια νέας συνεργατικής κουλτούρας η οποία επιτάσσει τη συνεισφορά όλων ανάλογα με τις δυνατότητες τους για να βοηθήσουν τους πολίτες και να ενισχύσουν την οικονομία.

 Εργαστήριο καινοτομίας(innovation lab) - Φωτογραφία συμμετεχόντων  Εργαστήριο καινοτομίας(innovation lab) - Σημειώσεις

Το αποτέλεσμα του Innovation Lab ήταν επωφελές από πολλές απόψεις: προέκυψαν νέες δράσεις και συνεργασίες πέρα από το συνηθισμένο, οι υπάρχουσες δράσεις εμπλουτίστηκαν ως προς τα αποτελέσματά τους, αναδείχθηκαν νέα πεδία συνεργασίας και δημιουργήθηκε η προσδοκία για παρόμοιες εκδηλώσεις στο μέλλον.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.