Η καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα μπορεί να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας που βρίσκεται η δημόσια διοίκηση μιας χώρας, της δομής του συστήματος διακυβέρνησης και των κυβερνητικών προτεραιοτήτων και στόχων. Ωστόσο, παραμένει η ανάγκη για περισσότερη καινοτομία καθώς η ικανότητα ανταπόκρισης είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ή αναμένεται να αντιμετωπίσει ο δημόσιος τομέας στο μέλλον.

Η έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, η ανάγκη για αναβαθμισμένες υποδομές και περισσότερη συνεργασία είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο σχεδιασμός μιας πολιτικής για την καινοτομία.

Από την άλλη μεριά, ο στόχος για περισσότερη και καλύτερη καινοτομία σε μια δημόσια διοίκηση επιτυγχάνεται μέσα από την καλλιέργεια της κατάλληλης κουλτούρας και την διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτομία με ανοικτή πρόσβαση σε αυτό των δημόσιων οργανώσεων αλλά και των πολιτών.

Για τον σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση η οποία οδήγησε στην νομοθεσία ν.5027/23 «5027/2023 (Α’ 48) «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα- Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα……» προηγήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα η οποία με τη συμμετοχή δημόσιων φορέων του Δικτύου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα, μας παρείχε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, για την κατανόηση των εμποδίων και των προκλήσεων για την καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η έρευνα, που ολοκληρώθηκε με το παραδοτέο “Public sector innovation state of playσυνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2023,  προκειμένου να ανιχνευθούν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες για τη βελτίωση του επιπέδου καινοτομίας μιας εθνικής δημόσιας διοίκησης.

Η έκθεση “Study on good practices on public sector innovation” που διενεργήθηκε από την “Expertise France” στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρύθμισης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα αποτελεί προϊόν ανασκόπησης των ενεργειών που υλοποιούνται στη Δανία, τη Λετονία, τον Καναδά και με τη συμμετοχή στελεχών τους παρουσιάζονται οι περιπτώσεις από τη Γαλλική και την Ιρλανδική δημόσια διοίκηση. Τα ευρήματα της έκθεσης αυτή συγκλίνουν με τα στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών μετά από έρευνα που διενήργησε σε χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και επιβεβαιώνεται ότι η πολιτική της καινοτομίας έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα, αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο αλλά σε μεγάλο βαθμό οι ενέργειες και οι προσεγγίσεις παραμένουν κοινές.

Περισσότερα για τα ευρήματα της έκθεσης μπορείτε να δείτε εδώ.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.