Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, σχεδίασε και υλοποίησε τον Φεβρουάριο του 2020 έρευνα για την καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη, η οποία  διενεργείται από δημόσιο φορέα με σκοπό την συγκέντρωση δεδομένων και την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών από δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας από την Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έρευνα για την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση ολοκληρώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2020, εν μέσω των προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση της πανδημίας COVID-19 και των δυσκολιών που προέκυψαν για τον συντονισμό της έρευνας και την συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων.

Παρόλα αυτά, η πρώτη έρευνα σε μεγάλη κλίμακα με την χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσα από την πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr πέτυχε τον σκοπό της. Στην έρευνα, συμμετείχαν 107 δημόσιες οργανώσεις από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, αριθμός ο οποίος δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας θεωρείται αρκετά μεγάλος. Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός στόχος της έρευνας είχε οροθετηθεί εξ’ αρχής σε συγκεκριμένους τύπους δημοσίων οργανώσεων και δεν αφορούσε το σύνολο του δημοσίου τομέα. Επίσης, από τα δεδομένα της έρευνας, αντλήθηκαν σημαντικά στοιχεία ως προς την κατάσταση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκησης, τον τρόπο που σχεδιάζουν καινοτομίες οι δημόσιες οργανώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, επεξεργάστηκε τα δεδομένα και διαμόρφωσε ένα πλαίσιο δράσεων βασιζόμενο στις πληροφορίες που αποκτήθηκαν από την εμπειρία των δημοσίων οργανώσεων. Πολλές από τις δράσεις που προέκυψαν από την έρευνα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενώ σχεδιάζονται ακόμα περισσότερες στο μέλλον.

Ο στόχος του τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, παραμένει η συνεχής υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την διαμόρφωση της πολιτικής καινοτομίας μέσα από δεδομένα τα οποία βασίζονται σε προηγούμενη έρευνα. Η ολοκλήρωση της πρώτης έρευνας για την καινοτομία στην δημόσια διοίκηση διαμόρφωσε την επιπρόσθετη ανάγκη για καθιέρωση του Βαρομέτρου Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση ως βασικό στοιχείο της αξιολόγησης των δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί καθώς και των νέων που θα σχεδιαστούν στο μέλλον.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την έκθεση για την έρευνα καινοτομίας δημοσίου τομέα με τίτλο:  «Έκθεση έρευνας καινοτομίας: Χαρακτηριστικά και προκλήσεις της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση».

Έκθεση για την καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.