Από το 2020, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) υλοποιεί συνεχώς σημαντικές δράσεις οι οποίες έχουν βάλει τα θεμέλια για την εισαγωγή της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, ανάμεσα στις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες ήταν ο σχεδιασμός του Αποθετηρίου Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα, το οποίο εστίασε στη δημιουργία κόμβου διαμοίρασης καλών πρακτικών μεταξύ των δημόσιων φορέων και σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 100 αναρτημένες καλές πρακτικές. Επιπρόσθετα, συστάθηκε το Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα μέσα από το οποίο προωθήθηκαν δράσεις εργαστηρίων καινοτομίας, ανάπτυξης νέων εργαλείων και διάδοσης καινοτόμων προσεγγίσεων.

Το 2022, ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τον μετασχηματισμό της λειτουργίας του δημόσιου τομέα στο πεδίο της καινοτομίας. Στο πλαίσιο έργου της DG Reform, η Expertise France σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. ολοκλήρωσε δύο σημαντικές μελέτες για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα.

Η πρώτη μελέτη παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση (έως τα μέσα του 2022) στο πεδίο της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Για την αποτύπωση της κατάστασης αξιοποιήθηκαν τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του Βαρόμετρου Καινοτομίας το οποίο υλοποιήθηκε το 2020 με την συμμετοχή 107 δημόσιων φορέων. Επιπρόσθετα για πρώτη φορά οργανώθηκαν συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης (focus group) προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας, τα στελέχη των δημόσιων φορέων. Στις συνεντεύξεις έλαβαν μέρος στελέχη από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, το Α.Σ.Ε.Π. , την Α.Α.Δ.Ε. , το Ε.Κ.Τ και την Κ.Ε.Δ.Ε.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε ομάδες εστίασης στις οποίες συμμετείχαν 34 δημόσιοι φορείς οργανωμένοι ως εξής:

  • Μια ομάδα εστίασης για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
  • Δύο ομάδες εστίασης από την τοπική αυτοδιοίκηση και
  • Δύο ομάδες εστίασης από την κεντρική κυβέρνηση.

Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι:

  • Οι φορείς που λειτουργούν στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι περισσότερο προσανατολισμένες σε καινοτόμες πρακτικές,
  • Υπάρχουν στεγανά πληροφόρησης ακόμα και στο εσωτερικό φορέων που αναπτύσσουν καλές πρακτικές,
  • Στην ελληνική δημόσια διοίκηση απουσιάζει στρατηγική και ένα ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την καινοτομία,
  • Υπάρχει ελλιπής γνώση για την διαδικασία της καινοτομίας και
  • Λείπουν κίνητρα για την ώθηση των υπαλλήλων να καινοτομούν.

Η έκθεση επίσης αποτυπώνει παράγοντες που μπορούν να ευνοήσουν το περιβάλλον της καινοτομίας και προτείνει προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των παραγόντων που εμποδίζουν την καινοτομία στους δημόσιους φορείς.

Μπορείτε να διαβάσετε το πρώτο μέρος της έρευνας του έργου της  Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. “Public sector innovation state of play” σε αγγλική έκδοση.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.