Μια από τις βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και τις τάσεις των καινοτομιών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οι δημόσιες οργανώσεις στην Ελλάδα. Η διαδικασία ανάρτησης καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα προβλέπει τη χρήση του “Οδηγού για την υποβολή καινοτομιών” ο οποίος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη κατανόηση της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την συνδυαστική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων.

 

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών χρησιμοποιούμε εργαλεία BI και μετα ανάλυσης προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκή γνώση για την καινοτομία, η οποία απαιτείται για να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό έργων και δράσεων για την πολιτική καινοτομίας.

Στις αρχές κάθε έτους, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών αναλύει τα δεδομένα των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί συνολικά στο Αποθετήριο Καινοτομιών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και εστιάζει στην αναζήτηση ευρημάτων τα οποία δημιουργούν πληροφορίες με ποιοτικό χαρακτήρα. Τα ευρήματα της έρευνας για το Αποθετήριο Καινοτομιών αποτυπώνονται στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

Τον Μάρτιο του 2022, δημοσιεύτηκε η έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα με τίτλο «Χαρτογράφηση και προκλήσεις της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση». Η έκθεση περιλαμβάνει:

  • περιγραφική αποτύπωση των αναρτημένων καινοτομιών με βάση ποσοτικούς δείκτες,
  • αξιολόγηση της διαδικασίας καινοτομίας που εφαρμόστηκε από τις δημόσιες οργανώσεις για την ανάπτυξη των καινοτομιών και
  • προσδιορισμός των τάσεων και του προσανατολισμού καινοτομίας των δημοσίων οργανώσεων.

 

Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδειχθούν ζητήματα για το περιβάλλον της καινοτομίας με βάση τα πραγματικά δεδομένα που στην έρευνα είναι οι καινοτομίες ως πρακτικές, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί από τις δημόσιες οργανώσεις. Τα βασικότερα συμπεράσματα της έκθεσης αφορούν:

  • την ανάδειξη ζητημάτων για την ικανότητα καινοτομίας δημοσίων οργανώσεων και
  • την αποτύπωση εμποδίων ή ευκαιριών για καινοτομία από τις δημόσιες οργανώσεις.

Η έκθεση αξιολογείται συνδυαστικά με τα ευρήματα άλλων εργαλείων όπως είναι το Βαρόμετρο Καινοτομίας προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα καινοτομίας σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

 

Έκθεση Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα ΤΚΒΠ

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.