Επικαιροποίηση άρθρου - Οδηγίες υποβολής EPSA 2021

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αρ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ/4008/05-03-2021 εγκύκλιο,,  ενημερώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης EIPA (European Institute of Public Administration) και οι θεσμικοί της εταίροι ανακοίνωσαν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα βραβεία του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Τομέα  2021 (EPSA - European Public Sector Awards).

Το EPSA είναι το μοναδικό πανευρωπαϊκό σύστημα βραβείων για φορείς του δημοσίου τομέα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Από τη σύσταση του EIPA το 2009, το EPSA πραγματοποιείται ανά διετία.

Φέτος, το EPSA 2021 υποστηρίζεται από οκτώ ευρωπαίους εταίρους του δημόσιου τομέα που εκπροσωπούν διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, οι οποίοι είναι οι: Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Επαρχία του Λίμπουργκ, η Πόλη του Μάαστριχτ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS).

Καθώς η δημόσια διοίκηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις σύνθετες και πολυδιάστατες προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19, η παροχή δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να πειραματιστεί και να υιοθετήσει διαφανείς, χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις.

Οι κατηγορίες των θεμάτων του EPSA 2021 είναι:

Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση
Πράσινη Δημόσια Διοίκηση
Καινοτόμος Δημόσια Διοίκηση

Οι αιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα είναι επίσης επιλέξιμοι να υποβάλουν τα έργα τους.

Το EIPA πιστεύει ότι οι προσπάθειες για τον σχεδιασμό και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να προωθούνται χωρίς αποκλεισμούς με αποτελεσματικό, βιώσιμο και διαφανή τρόπο. Άλλωστε οι προσπάθειες αυτές συμβάλλουν προς την επίτευξη των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του 2030.

Το EPSA επιβραβεύει καινοτόμες λύσεις σε τρέχουσες και πιθανές μελλοντικές προκλήσεις. Οι αιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες από έργα που ασχολούνται με την υγεία, τις κοινωνικές, οικονομικές, κλιματικές και επιχειρησιακές προκλήσεις.

Η προθεσμία υποβολής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου 2021 και λήγει στις 28 Μαΐου 2021.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βραβείο, τις προηγούμενες βραβεύσεις και τον τρόπο υποβολής αίτησης στον ιστότοπο EPSA 2021  https://www.epsa2021.eu/ 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.