Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 18 Ιανουαρίου 2024

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) με πρόσκλησή της έχει δημιουργήσει το Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα (Δ.Κ.Δ.Τ.) στο οποίο συμμετέχουν ήδη εκπρόσωποι από περισσότερους από 100 δημόσιους φορείς από ένα μεγάλο εύρος όπως είναι Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., Περιφέρειες και Δήμους.

Το Δ.Κ.Δ.Τ. αποτελεί μια μεγάλη κοινότητα καινοτομίας η οποία σχεδιάζεται να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και έργα για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα σε εφαρμογή του ν.5027/2023.

Με την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα κου Δημήτρη Κιρμικίρογλου, οι δημόσιοι φορείς προσκαλούνται να ορίσουν δύο εκπροσώπους στο Δ.Κ.Δ.Τ. προκειμένου αυτοί να αποτελέσουν το σημείο επαφής της Γ.Γ.Δ.Δ. με τους δημόσιους φορείς για μια σειρά από ενέργειες που θα υλοποιηθούν εντός του 2024. Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι στο Δ.Κ.Δ.Τ. θα εργαστούν:

  • Στην πρόταση έργων καινοτομίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα,
  • Στην υλοποίηση δράσεων όπως ο Εθνικός Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και Καινοτομίας και Hackathon Καινοτομίας,
  • Στην διενέργεια του Εθνικού Βαρόμετρου Καινοτομίας,
  • Στην πιλοτική εφαρμογή του Οδηγού Καινοτομίας.

Επίσης οι εκπρόσωποι στο Δ.Κ.Δ.Τ. θα συμμετέχουν σε πιλοτικά Εργαστήρια Καινοτομίας, σε πιλοτικές καταρτίσεις για δεξιότητες καινοτομίας καθώς και σε εργαλεία καινοτομίας.

Ειδικότερα, εντός του πρώτου τριμήνου του 2024, οι εκπρόσωποι στο Δ.Κ.Δ.Τ. θα προσκληθούν να συμμετέχουν ενεργά στο πρώτο Φόρουμ Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα το οποίο στοχεύει να αποτελέσει δράση σημαία για το 2024 και σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με Κόμβους Καινοτομίας και φορείς καινοτομίας της χώρας.

Για την συμμετοχή στο Δ.Κ.Δ.Τ. οι δημόσιοι φορείς μπορούν να ορίσουν εντός του Ιανουαρίου 2024 δύο εκπροσώπους, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα από την πρόσκληση που βρίσκεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών στο τηλέφωνο 213 13 13 152.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.