Με την Υπουργική Απόφαση αρ. 26205/21-4-2023 συστήνεται Ομάδα  Καινοτομίας με σκοπό την παροχή υποστήριξης στον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.).

Επιμέρους στόχοι της Ομάδας Καινοτομίας είναι, ιδίως:

α) Η ενδυνάμωση του συντονισμού μεταξύ των δημόσιων φορέων στη διαδικασία κατάρτισης και επικαιροποίησης του Ε.Σ.Δ.Κ.

β) Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων για την ανάπτυξη του Συστήματος Καινοτομίας σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους του Ε.Σ.Δ.Κ.

γ) Η βελτίωση της ανατροφοδότησης μεταξύ των δημόσιων φορέων με τον Συντονιστή του Συστήματος Καινοτομίας.

Την Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση της Ομάδας Καινοτομίας μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.