Χάρτης Καινοτομίας

Χάρτης Καινοτομίας

Στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών αναρτώνται καινοτομίες που υποβάλλουν οι δημόσιες οργανώσεις. Επίσης στο Παρατηρητήριο , δημοσιεύονται εγχειρίδια , εκθέσεις και μελέτες τα οποία αφορούν τα θέματα καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα.

Οι στόχοι του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας είναι η δημιουργία ενός σημείου επικοινωνίας της κοινότητας καινοτομίας και η δικτύωση των μελών , η ενίσχυση της ορατότητας των καινοτόμων δημοσίων οργανώσεων μέσα από την διάχυση των καλών πρακτικών τους σε περισσότερους φορείς και η δημιουργία προϋποθέσεων που ευνοούν την συγκριτική μάθηση.

Η πανδημία του COVID – 19 ανέδειξε ότι υπάρχουν κοινές προκλήσεις και σημαντικό κομμάτι της αποτελεσματικής διαχείρισης αποτελεί η συνεργασία τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, το Παρατηρητήριο Καινοτομίας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Καινοτομίας που έχει δημιουργηθεί και στο οποίο συμμετέχουν κράτη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)., αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας και προβολής των εξελίξεων στο πεδίο της καινοτομίας που συμβαίνουν στην ελληνική δημόσια διοίκηση προς τα μέλη της διεθνούς κοινότητας καινοτομίας.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση του Παρατηρητηρίου καθώς, τα δεδομένα που λαμβάνουμε αξιοποιούνται για την καλύτερη λήψη αποφάσεων στην διαμόρφωση της στρατηγικής για την πολιτική καινοτομίας. Τα δεδομένα μας, επίσης αποτελούν βασικό στοιχείο της ενημέρωσης που στέλνουμε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σε μια εποχή που η καινοτομία εξελίσσεται σε μια από τις βασικότερες πολιτικές τόσο για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης όσο και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς αυτή.

Αποθετήριο Καινοτομιών

Βασική λειτουργία του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας, αποτελεί το Αποθετήριο Καινοτομιών στο οποίο, τα στελέχη καινοτομίας των δημοσίων οργανώσεων, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες αφορούν καινοτομίες που έχουν υλοποιηθεί σε διάφορα πεδία πολιτικής, από δημόσιες οργανώσεις σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης.

Μέχρι σήμερα, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών έχει αναρτήσει 49 καινοτομίες. Επίσης περισσότερες από 10 καινοτομίες βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας , προκειμένου να δημοσιευτούν τον Απρίλιο 2021.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία συμμετοχής των ελληνικών φορέων στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα, ενώ τον Απρίλιο θα μπορούν οι δημόσιες οργανώσεις να υποβάλλουν τις καινοτόμες πρακτικές τους στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Διαχείριση COVID-19

Από το καλοκαίρι του 2020, μετά την πρώτη φάση της πανδημίας, ο ΟΟΣΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει σε ένα ξεχωριστό αποθετήριο καλών πρακτικών COVID - 19,  καινοτόμες δράσεις που οι εθνικές δημόσιες διοικήσεις σχεδίασαν για να αντιμετωπιστούν οι πρώτες προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών , έχει δημιουργήσει επίσης ειδική σελίδα, στην οποία οι φορείς μέσα από ηλεκτρονική διαδικασία, υποβάλλουν τις καινοτόμες πρακτικές τους που έχουν προσανατολισμό την διαχείριση της πανδημίας. Έτσι, μέχρι σήμερα, το 33% των πρακτικών που έχουν αναρτηθεί στο ελληνικό Παρατηρητήριο Καινοτομίας, αφορούν την ανταπόκριση στην πανδημία. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα μας, στη διαχείριση του COVID-19, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η κεντρική διοίκηση που σχεδιάζει τις πολιτικές σε εθνικό επίπεδο ενώ επίσης και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό δράσεων σε τοπικό επίπεδο, με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό.

Το 50% των πρακτικών για τον COVID-19, αφορούν την κοινωνική πρόνοια και προστασία των πολιτών. Επιπρόσθετα, παρατηρείται επίσης ότι το 44% των πρακτικών έχει δημιουργηθεί με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών π.χ. μέσα από την ηλεκτρονικοποίηση, ως μέτρο μείωσης του συγχρωτισμού των πολιτών.

 

Ανάλυση Καινοτομιών

Από τα δεδομένα που έχουμε λάβει το 57% των καινοτομιών σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (Δήμοι, ΝΠΔΔ κτλ), το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην μεγάλη διάδραση που υπάρχει με τους πολίτες και την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησής τους.

 

Με βάση το κριτήριο «τύπος καινοτομίας» οι καινοτομίες στοχεύουν σε :

  • 36% σε βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες,
  • 36% σε σχεδιασμό και ανασχεδιασμό διαδικασιών με σκοπό την βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας,
  • 15% σε καλύτερη συλλογή και χρήση δεδομένων με σκοπό την λήψη αποφάσεων και την πληροφόρηση των ωφελούμενων.
  • 12% στην βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας.

Στην τελευταία ανάλυση των δεδομένων, εξετάστηκε ο προσανατολισμός των καινοτομιών με βάση το μοντέλο των «4 πτυχών καινοτομίας» του ΟΟΣΑ . Συγκεκριμένα , παρατηρούμε ότι το 56% των καινοτομιών έχει προσανατολισμό την βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα της τεχνολογίας ενώ το 19% έχει προσανατολισμό την περαιτέρω βελτίωση των δράσεων που ήδη τρέχουν , δηλαδή αποσκοπούν στην «διατηρησιμότητα» της καινοτομίας.

 

Χάρτης Καινοτομίας και Οπτικοποίηση Δεδομένων

 

Προκειμένου, να εξετάσετε περαιτέρω τα συγκεντρωτικά στοιχεία των καινοτομιών, μπορείτε να ανατρέξετε στην οπτικοποίηση των δεδομένων, τον Χάρτης Καινοτομίας και τους λοιπούς πίνακες δεδομένων , που ακολουθούν.

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε από το Αποθετήριο Καινοτομιών, με περισσότερες πληροφορίες για τις καινοτομίες και να γνωρίσετε για τα στάδια ανάπτυξης των καινοτομιών, τα αποτελέσματα που πέτυχαν καθώς επίσης να μάθετε από την εμπειρία άλλων ομάδων καινοτομίας.

 

Πως μπορείτε να συμβάλλετε…

Εφόσον ενδιαφέρεστε να προωθήσετε την καινοτομία σας ή να αναδείξετε την δημόσια οργάνωσή σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε την πρότασή σας σε αυτό τον σύνδεσμο.

Επιπρόσθετα, εφόσον θεωρείτε ότι μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάπτυξη της καινοτομίας εγγραφείτε στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα για να συμμετέχετε στις δράσεις μας.

Μπορείτε επίσης, να εγγραφείτε στο newsletter μας προκειμένου να μείνετε ενημερωμένοι για τα θέματα της καινοτομίας.

 

Χάρτης Καινοτομιών και Καλών Πρακτικών Δημοσίου Τομέα

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.