Παρατηρητήριο Καινοτομίας

Παρατηρητήριο Καινοτομίας

Στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα έχουμε επεξεργαστεί και δημοσιεύσει μέχρι σήμερα, 43 καινοτόμες δράσεις και πρακτικές των φορέων του δημοσίου Τομέα. Η διαδικασία ανάρτησης νέων καινοτόμων δράσεων είναι σε εξέλιξη και το Αποθετήριο Καινοτομιών επικαιροποιείται σε συνεχή βάση.
Από τα δεδομένα που έχουμε λάβει το 53,49% των καινοτομιών σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (Δήμοι, ΝΠΔΔ κτλ) , επαληθεύοντας την αντίληψη που υπάρχει διεθνώς ότι η καινοτομία ευνοείται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει επαφή δημοσίων υπηρεσιών με πολίτες και επιχειρήσεις.
Επίσης, παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της καινοτομίας στοχεύει στην βελτίωση ή την δημιουργία νέων υπηρεσιών καθώς και στην ενίσχυση των διαδικασιών . Σημειώνεται ότι, αυξητική τάση παρουσιάζει η ανάπτυξη καινοτομιών οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων για την υποστήριξη αποφάσεων.
Τέλος, το πεδίο πολιτικής, στο οποίο οι δημόσιες οργανώσεις επικεντρώνονται προκειμένου να σχεδιάσουν καινοτόμες ενέργειες , σε μεγάλο ποσοστό είναι αυτό της δημόσιας διοίκησης (διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, ανασχεδιασμός εσωτερικών διαδικασιών, βελτίωση οργάνωσης , χρήση νέας τεχνολογίας ) ενώ σημαντικό μερίδιο κατέχει το πεδίο της υγείας (18,6%) και της κοινωνικής πρόνοιας (16,28%).
Για περισσότερα στοιχεία ανατρέξτε στην οπτικοποίηση των δεδομένων και για πληροφορίες περιγραφής και σχεδιασμού ανά καινοτομία στο Αποθετήριο Καινοτομιών.

Χάρτης Καινοτομιών και Καλών Πρακτικών Δημοσίου Τομέα

Το Υπουργείο Εσωτερικών συμμετέχοντας ενεργά στο Δίκτυο των Μονάδων Καινοτομίας του ΟΟΣΑ, έχει δημιουργήσει το Παρατηρητήριο Καινοτομίας για την ελληνική δημόσια διοίκηση, παρέχοντας τις παρακάτω λειτουργικότητες:

  • Στοχεύει στην ανάδειξη και διαμοίραση καινοτομιών των δημοσίων οργανώσεων οι οποίες θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και εργαλεία επαναχρησιμοποίησης σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην προβολή τους σε διεθνή συνέδρια και τον ΟΟΣΑ.
  • Οι καινοτόμες δημόσιες οργανώσεις αποτελούν τους πρωτοπόρους στην διαμοίραση της γνώσης και της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει συνεισφέροντας τις καινοτομίες τους στο Αποθετήριο Καινοτομιών.
  • Συνεργασία και δικτύωση για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων και την βελτίωση της δράσης των δημοσίων οργανώσεων.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.