Σκοπός της έρευνας για την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων, είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και η διάγνωση των αναγκών του Δημοσίου Τομέα για την ενίσχυση της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει:

  • Στην μέτρηση της αντίληψης και την αποτύπωση του νοήματος, του σκοπού και της χρησιμότητας που αποδίδουν στην καινοτομία τα στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης,
  • Στην διάγνωση της ικανότητας καινοτομίας των Δημοσίων Οργανώσεων,
  • Στην ανίχνευση των παραγόντων εκείνων που ενισχύουν ή εμποδίζουν την καινοτομία στις Δημόσιες Οργανώσεις,
  • Στην αναζήτηση των διαδικασιών και των πρακτικών που ακολουθούν οι Οργανισμοί για να καινοτομούν, τους πόρους που διαθέτουν για την καινοτομία καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών δράσεων
  • Στην καταγραφή των αναγκών των Δημοσίων Οργανώσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έρευνα για την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων έχει πλέον ολοκληρωθεί. Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία σύνταξης του ερωτηματολογίου.

Κατηγορίες: Έρευνες

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.