Terms & Policy
 1. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής ΔΤ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Ο χρήστης / επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση / επίσκεψη των ιστοσελίδων / υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση, πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.
 2. Δημιουργός του εν λόγω ΔΤ είναι το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του  Υπουργείου Εσωτερικών. Ο ΔΤ υλοποιήθηκε με ελεύθερο λογισμικό WordPress. Ορισμένες φωτογραφίες του ΔΤ προέρχονται από το https://pixabay.com/  υπό την άδεια CC0 Creative Commons.  Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται με τους ειδικότερους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού  4.0 Διεθνές. 
 3. Σκοπός του παρόντος ΔΤ είναι η συλλογή καινοτόμων πρακτικών του Δημοσίου Τομέα, η προβολή και διάδοση τους μέσα από τον ΔΤ, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εφαρμογές σχετικά με την καινοτομία των Δημοσίων Οργανώσεων.
 4. Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο του να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του  Υπουργείου Εσωτερικών δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ΔΤ, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.
 5. Η χρήση του ΔΤ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.
 6. Ο ΔΤ προσφέρει ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (συνεργατικός χώρος, χώρος ηλεκτρονικής μάθησης) για τις οποίες απαιτείται εγγραφή του χρήστη με όνομα χρήστη και κωδικό. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγείται στον ΔΤ και χωρίς εγγραφή αλλά οι εν λόγω υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες. Όσοι εγγραφούν στον ΔΤ θα πρέπει να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τα ακόλουθα:  Κακοποίηση, κατάχρηση, παρενόχληση, απειλή ή άλλη παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων των άλλων.
  Δημοσίευση, ανάρτηση, διανομή ή διάδοση οποιουδήποτε δυσφημιστικού, παραβιαζόμενου, ανήθικου, άσεμνου ή παράνομου υλικού.
  Μεταφόρτωση ή επισύναψη αρχείων που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ο χρήστης κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα αυτών ή έχει λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις.
  Μεταφόρτωση ή επισύναψη αρχείων που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του υπολογιστή του άλλου.
  Μεταφόρτωση, ανάρτηση μηνυμάτων, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετάδοση ή διανομή ανεπιθύμητης διαφήμισης οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας ή διεξαγωγή  ερευνών, διαγωνισμών, "spam" ή αλυσιδωτές επιστολές κλπ.
 7. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του ΔΤ υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 8. Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του  Υπουργείου Εσωτερικών συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό τη συλλογή καινοτόμων πρακτικών και την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στον ΔΤ αφορούν τον χρήστη σε σχέση με τον φορέα απασχόλησής του και είναι τα ακόλουθα:
  Ονοματεπώνυμο
  Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Φορέας, μονάδα και θέση εργασίας.
 9. Τα δικαιώματα που μπορεί να ασκήσει ο εγγεγραμμένος χρήστης σε σχέση με τα προσωπικά  δεδομένα που έχει καταχωρίσει  στον παρόντα ΔΤ , σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 23 του ΓΚΠΔ είναι:
  - δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε,
  - δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων,
  - δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε,
  - δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
  - δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων,
  - δικαίωμα εναντίωσης.
 10. Εποπτική αρχή (Supervisory Authority ). Στην Ελλάδα, η αρμόδια Εποπτική Αρχή στην οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για να υποβάλλετε ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με θέματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται στις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις GDPR είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (contact@dpa.grwww.dpa.gr).
 11.  Ελεγκτής Δεδομένων (Data Controller). Υπουργείο Εσωτερικών (www.minadmin.gov.gr/)
 12. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων είναι το  innovationunit@ydmed.gov.gr και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer) είναι το dpo@ydmed.gov.gr.
 13. Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του  Υπουργείου Εσωτερικών δε θα διαθέσει ή με άλλο τρόπο διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του  Υπουργείου Εσωτερικών είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών στοιχείων των χρηστών του παρόντος ΔΤ. Υπάλληλοι του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωετρικών που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και εμπλέκονται στη διαδικασία επεξεργασίας αυτών, υποχρεούνται να σέβονται την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών.
 14. Αυτός ο ΔΤ ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Οι τρίτοι -φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο- φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης / επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Ο παρόν ΔΤ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης / επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη / επισκέπτη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.