Περιγραφή

Διαδραστικά εργαστήρια μίας ημέρας σε διαδικτυακή μορφή, στα οποία παρουσιάζεται το μοντέλο 4 Facets του ΟΟΣΑ (καινοτομία προσανατολισμένη στον στόχο, καινοτομία προσανατολισμένη στη βελτίωση, προσαρμοστική καινοτομία, προληπτική καινοτομία) και με βάση αυτό οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν το χαρτοφυλάκιο καινοτομίας της οργάνωσής τους.

Στόχος των εργαστηρίων

Επειδή σε διεθνές επίπεδο η συλλογική νοημοσύνη αποτελεί την κινητήριο δύναμη της αλλαγής και της βελτίωσης ο σκοπός των εργαστηρίων είναι η μάθηση, η εξερεύνηση και η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων για τη μεταφορά τους από μια δημόσια οργάνωση σε μια άλλη.

Τα εργαστήρια στοχεύουν στην συνεργασία στελεχών από διαφορετικές δημόσιες οργανώσεις σε κοινές περιοχές ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων καινοτομίας που θα χρησιμοποιήσουν στον φορέα τους.  Επιπλέον, είναι ένας χώρος ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών, συζήτησης και δικτύωσης.

Συμμετέχοντες

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ανώτερα και μεσαίου επιπέδου στελέχη (προϊστάμενοι δ/νσης, τμήματος ή ανάλογη θέση ευθύνης) τα οποία έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και συντονισμού των δράσεων καινοτομίας μίας οργανικής μονάδας ή ολόκληρης της οργάνωσης.

 Μετά το εργαστήρια οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • Έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για το χαρτοφυλάκιο καινοτομίας της οργάνωσής τους
  • Χαρτογραφήσουν τις δράσεις καινοτομίας τους με βάση τις 4 πτυχές του ΟΟΣΑ
  • Εξερευνήσουν διαφορετικές επιλογές και να μάθουν πώς να διαχειρίζονται συνολικά το χαρτοφυλάκιο καινοτομίας της οργάνωσής τους με βάση την στρατηγική και τους στόχους της
  • Σχεδιάσουν ένα πλάνο δράσης για τη βελτίωση του χαρτοφυλακίου καινοτομίας της οργάνωσής τους

 Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

  • Τις 5 αρχές της Διακήρυξης Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα του ΟΟΣΑ
  • Το βασικά βήματα για την προώθηση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα σύμφωνα με το Εργαλείο Πλοήγησης που έχει σχεδιάσει το Τμήμα Καινοτομίας του ΥΠΕΣ
  • Το 4 Facets Model του ΟΟΣΑ
  • Πως να διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο καινοτομίας της οργάνωσής τους με βάση τo 4 Facets Model του ΟΟΣΑ
  • Να σχεδιάζουν ένα πλάνο δράσης για την διαχείριση και τη βελτίωση του χαρτοφυλακίου καινοτομίας της οργάνωσής τους
  • Σύγχρονες μεθόδους εργασίας και συνεργασίας/ Να γνωρίσουν την πλατφόρμα https://innovation.gov.gr ως εργαλείο αναβάθμισης της εργασίας τους

Μορφή εργαστηρίων

Τα εργαστήρια είναι βιωματικά και γίνονται σε διαδικτυακή μορφή.  Περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, ατομική εργασία, εργασία σε ζευγάρια και σε ομάδες και ανοιχτή συζήτηση.

Συντονιστές εργαστηρίων

Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί και συντονίζονται από στελέχη του Τμήματος Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η μεθοδολογία, τα εργαλεία και οι ορισμός της θεματικής των εργαστηρίων αποτελούν στοιχεία που ανήκουν στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών και αναπτύσσονται για αποκλειστική χρήση από τα στελέχη του Τμήματος.

Αξιολόγηση εργαστηρίων

Το Τμήμα Καινοτομίας μετά την υλοποίηση των εργαστηρίων προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση με ειδικό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να μπορεί να αξιολογεί κάθε φορά την χρησιμότητα και τον σχεδιασμό των εργαστηρίων και να προβαίνει σε ενέργειες βελτίωσης.

Επιπλέον, σε δεύτερο χρόνο το Τμήμα Καινοτομίας προτίθεται να προβεί σε αξιολόγηση του αντίκτυπου των εργαστηρίων, προκειμένου να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν γνώσεις που απέκτησαν στο εργαστήριο στο φορέα τους.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.