Περιγραφή της Καινοτομίας

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) έχει θέσει σε λειτουργία «Εργαστήριο έρευνας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε καίριους τομείς του ενωσιακού δικαίου». Συγκεκριμένα, οι τομείς είναι: 1. θεμελιώδεις ελευθερίες, 2. Δημόσιες συμβάσεις, 3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 4. κρατικές ενισχύσεις. Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού θα είναι σημαντικά αισθητές κατά τα επόμενα έτη. Το ξέσπασμα της πανδημίας επηρέασε ουσιαστικά τη λειτουργία των κρατών, των δημοκρατικών θεσμών και των νομικών τους συστημάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από κυβερνήσεις, όπως η υποχρεωτική καραντίνα, το κλείσιμο των συνόρων και οι περιορισμοί στην κινητικότητα, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, το εμπόριο και την απασχόληση. Για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να τηρούν τις αρχές της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Επιπλέον, μέτρα όπως οι εφαρμογές γεωεντοπισμού και ιχνηλάτησης επαφών, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τους εργοδότες, η τηλεκπαίδευση και η εισαγωγή ψηφιακών συστημάτων στη δημόσια διοίκηση επιτάσσουν την αυστηρή τήρηση του ενωσιακού και εθνικού νομικού πλαισίου και της αρχής της αναλογικότητας για την παράλληλη προστασία αφενός της ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου της προστασίας της δημόσιας υγείας. Ακόμα, ο σχεδιασμός για την κατανομή και αξιοποίηση των πόρων, που θα διανεμηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού αλλά και τα ζητήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή αυτή αποτελούν, επομένως, ζητήματα που άπτονται απολύτως του ενωσιακού δικαίου. Αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα και τις πολύπλευρες επιπτώσεις της πανδημίας στα ανωτέρω ζητήματα το ΚΔΕΟΔ έθεσε σε εφαρμογή το Εργαστήριο μέσω της λειτουργίας της ιστοσελίδας https://covidlawlab.gr/. Βασικό αποτέλεσμα της λειτουργία του Εργαστηρίου είναι η λεπτομερής, πλήρης, εύληπτη και με χρονική σειρά καταγραφή των τελευταίων νομοθετικών, νομολογιακών και πολιτικών εξελίξεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, η οποία διευκολύνει δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις στην προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της πανδημίας. Η προστιθέμενη αξία της καινοτομίας αυτής έγκειται στην επιλογή των 4 καίριων τομέων του ενωσιακού δικαίου και την παρουσίαση των σχετικών εξελίξεων, οι οποίες διαφορετικά θα έπρεπε να αναζητηθούν σε ποικίλες και λιγότερο συστηματοποιημένες πηγές. Η δημοσίευση ενημερωτικών δελτίων που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα θα ενισχύσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα και προβολή του Εργαστηρίου και του ερευνητικού του έργου.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Με στόχο την παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου ανταποκρινόμενο πάντα στις τελευταίες εξελίξεις, λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η εξέταση της επίδρασης της πανδημίας του Covid-19 σε τέσσερις καίριους τομείς του δικαίου της Ένωσης. Το πλήθος των νομοθετικών μέτρων που έχουν ληφθεί το τελευταίο έτος σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο αλλά και το πλήθος των νομολογιακών και διοικητικών εξελίξεων καθιστούν τη δημιουργία του εργαστηρίου Covid Law Lab επιβεβλημένη προκειμένου οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε μια συστηματοποιημένη βάση που να παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με κατανοητό και πλήρη τρόπο. Η παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και η ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας για τα νομικά ζητήματα που αναδύονται από την επίδραση της πανδημίας στο ενωσιακό οικοδόμημα συνιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την προσαρμογή των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων στα νέα δεδομένα της πανδημίας.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η συνεχής καταγραφή και αποτίμηση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην ελληνική κοινωνία, όσο και η παροχή εξειδικευμένων νομικών απαντήσεων προς δημοσίους και/ή ιδιωτικούς φορείς σε ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας στους καίριους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών ενισχύσεων.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Οι ωφελούμενοι από την εφαρμογή της καινοτομίας είναι οι χρήστες της ιστοσελίδας του εργαστηρίου, οι οποίοι κατά μέσο όρο είναι 10 νέοι χρήστες κάθε μέρα, αριθμός που παρουσιάζει αυξητική τάση και αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Οι νέοι αυτοί χρήστες, εκτός από την Ελλάδα προέρχονται και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αλληλεπίδραση των χρηστών, τόσο των νέων όσο και αυτών που επισκέπτονται ξανά την ιστοσελίδα, με το περιεχόμενο του Covid Law Lab είναι αξιοσημείωτη καθώς παρατηρούνται πάνω από 100 αλληλεπιδράσεις/συμβάντα (επίσκεψη σελίδων του ιστοτόπου, χρήση των συνδέσεων που παρέχονται και κατέβασμα αρχείων) σε διάστημα 3 ημερών. Επιπλέον η αφοσίωση των χρηστών στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας φτάνει μέχρι και το 100%για τους χρήστες που κατευθύνονται στην ιστοσελίδα απευθείας μέσω της μηχανής αναζήτησης της Google.

Η καινοτομία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διάδοσης.

Στάδιο σχεδιασμού

Για το σχεδιασμό του Εργαστηρίου απασχολήθηκε το προσωπικό του ΚΔΕΟΔ που διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση στους τομείς που επιλέχθηκαν και προβλέφθηκε η καινοτομία να εφαρμόζεται αυτοτελώς χωρίς κάποια σύνδεση με άλλη υπάρχουσα διαδικασία, δομή ή πληροφοριακό σύστημα.

Στάδιο εφαρμογής

Για την εφαρμογή της καινοτομίας αναπτύχθηκε, με επιμέλεια του Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα, η ειδική ιστοσελίδα https://covidlawlab.gr/ στην οποία καταχωρούνται και είναι προσβάσιμα στους χρήστες όλα τα σχετικά δεδομένα.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εξωτερικό και εσωτερικό του φορέα. Για τη διάδοση αξιοποιούνται εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας, η ιστοσελίδα του φορέα, και ακόμα το Γραφείο Τύπου του φορέα, αλλά και τριμηνιαία ενημερωτικά δελτία.

Συνεργασίες

Η καινοτομία αναπτύχθηκε αποκλειστικά in-house και δεν πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιήθηκε κυρίως από ιδίους πόρους του φορέα. Για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε αρχικό στάδιο απασχολήθηκαν 14 άτομα του φορέα, συμπεριλαμβανομένων 2 διοικητικών υπαλλήλων, και 1 εξωτερικός συνεργάτης, για διάστημα 1 μήνα. Η ομάδα έργου αποτελείται από 14 μέλη του προσωπικού του φορέα, τα οποία εργάζονται σε καθημερινή βάση για τη συντήρηση, ενημέρωση και τον εμπλουτισμό του εργαστηρίου COVIDLAWLAB.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Έως σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην ανάπτυξη της καινοτομίας και λειτουργεί ομαλά.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η επιτυχία της καινοτομίας συνίσταται στον ενημερωτικό και γνωμοδοτικό της χαρακτήρα, την παράθεση του σχετικού υλικού σε συγκεντρωτικούς πίνακες και την απλή και κατανοητή δομή της. Λόγω των ανωτέρω η επιτυχία της είναι άμεση και εκτιμάται ότι θα είναι και μακροπρόθεσμη. (αποτελέσματα της Πανδημίας).

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Το εργαστήριο COVIDLAWLAB αποτελεί καινοτομία κατά βάση σε οργανωτικό επίπεδο, καθώς βελτιώνει υπάρχουσες υπηρεσίες. Λειτουργεί κωδικοποιητικά σε συγκεκριμένους τομείς του ενωσιακού δικαίου, λόγω του ότι συγκεντρώνει το νομικό υλικό, το οποίο βρίσκεται διάσπαρτο σε ηλεκτρονικές πηγές. Επίσης, προσανατολίζεται στον στόχο της ενημέρωσης και γνωμοδότησης και εν γένει αποτελεί ένα χρήσιμο συμβουλευτικό εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο.

Φορέας: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Οικονομία

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Συμμετοχή πολιτών, επικοινωνία και συμπεριφορά

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός

Αριθμός ωφελουμένων: 1500 περίπου χρήστες από την αρχή του 2021 (περίπου 10 ανά ημέρα)

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα

 


 

 

URL: https://covidlawlab.gr/

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 3.8 / 5. Αριθμός ψήφων: 4

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.