Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 09 Ιουλίου 2024

 

Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία αφορά την ανάπτυξη Δικτύου Επαγγελματικών Κόμβων και έχει ως στόχο την προσέγγιση φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΕΕΚ, καθώς και επιχειρήσεων μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας που λειτουργεί ως τρισυπόστατο (ελληνικό, ιταλικό και ισπανικό) δίκτυο. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ από τη Δ.ΥΠ.Α. ως επικεφαλής εταίρο, σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), ενώσεις εργοδοτών και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Στην πλατφόρμα μπορούν να εγγραφούν εκπαιδευτικά ιδρύματα ΕΕΚ, μαθητές, σπουδαστές και απόφοιτοι ΕΕΚ, καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Η καινοτομία έχει ήδη περάσει στο στάδιο της υλοποίησης και είναι εμφανής η προστιθέμενη αξία της τόσο στο πεδίο της επιτυχούς σύζευξης προσφοράς και ζήτησης θέσεων, όσο και στον τομέα της δικτύωσης και της εντεύθεν ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. Η καινοτομία είναι πρωτοποριακή, διότι, ακόμη και εάν υπάρχουν αντίστοιχες διαδικτυακές πλατφόρμες για τη δημοσίευση θέσεων και επαγγελματικών προφίλ σε διεθνές επίπεδο, εντούτοις ο τρισυπόστατος χαρακτήρας των κόμβων σταδιοδρομίας επιτρέπει για πρώτη φορά την αξιοποίηση του οφέλους που απορρέει από τη συγκριτική μάθηση και την ανταλλαγή πρακτικών, εμπειριών και τεχνογνωσίας.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Οι επιχειρήσεις και οι μαθητές, σπουδαστές και απόφοιτοι ΕΕΚ έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω κωδικών taxisnet και εν συνέχεια οι μεν να δημοσιεύσουν θέσεις μαθητείας, πρακτικής και εργασίας, οι δε να δημιουργήσουν επαγγελματικό προφίλ και να ανεβάσουν το βιογραφικό τους. Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα για δημοσίευση θέσεων μαθητείας, πρακτικής και για αποφοίτους ΕΕΚ, για τη δημιουργία επαγγελματικού προφίλ με πλήρες βιογραφικό, καθώς και για την εκατέρωθεν δήλωση ενδιαφέροντος. Η καινοτομία έχει ήδη περάσει στο στάδιο της υλοποίησης και είναι εμφανής η προστιθέμενη αξία της τόσο στο πεδίο της επιτυχούς σύζευξης προσφοράς και ζήτησης θέσεων, όσο και στον τομέα της δικτύωσης και της εντεύθεν ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. Σημαντική είναι και η συμβολή των Πρεσβευτών των Επιχειρήσεων (Business Ambassadors, BA's), οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις τρέχουσες τάσεις και τις προκλήσεις στην αγορά εργασίας, τονίζοντας τη σημασία της «μάθησης μέσω της εργασίας» (work-based training) ως αποτελεσματικού τρόπου ενίσχυσης της απασχολησιμότητας

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Οι λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

Η επιτυχής σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης θέσεων μαθητείας, πρακτικής και στην ανοικτή αγορά εργασίας για αποφοίτους ΕΕΚ εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού της Δ.ΥΠ.Α. για τη μείωση της ανεργίας μέσω της πραγμάτωσης του διαμεσολαβητικού της ρόλου στην αγορά εργασίας, που έγκειται στην παροχή υπηρεσιών τόσο προς τους πολίτες που αναζητούν εργασία, όσο και προς τις επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό. Ιδίως στον τομέα της ΕΕΚ, η Δ.ΥΠ.Α. φιλοδοξεί να αναδείξει την καθοριστική σημασία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, του δυικού εκπαιδευτικού συστήματος που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με τη «μάθηση μέσω της εργασίας» (work-based training), αλλά και της δια βίου μάθησης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ως βασικών πυλώνων για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, αφενός μεν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο σε εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, όσο και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η μαθητεία για την ανάδειξη νέων στελεχών, αφετέρου δε η εξοικείωση των νέων μαθητών, σπουδαστών και αποφοίτων με την τεχνολογία, προσέφεραν την κατάλληλη δυναμική για την αναζήτηση ενός καινοτόμου τεχνολογικού μέσου που θα προσέφερε σύζευξη, δικτύωση και διαδραστικότητα.

Στόχοι της Καινοτομίας

Η καινοτομία έχει ως στόχο τη διασύνδεση εργοδοτών με μαθητευόμενους, σπουδαστές και απόφοιτους των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ Μαθητείας) και Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δ.ΥΠ.Α., διευκολύνοντας την αναζήτηση θέσεων μαθητείας, πρακτικής άσκησης και εργασίας, που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η καινοτομία επιτυγχάνει την αμεσότερη και ταχύτερη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης θέσεων μαθητείας, πρακτικής άσκησης, καθώς και θέσεων στην ανοικτή αγορά εργασίας για την ΕΕΚ, διευκολύνοντας το έργο του προσωπικού των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. και ιδίως των ΓΕΑΣ (Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας). Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν μειώνεται ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων που ασχολούνται με την αναζήτηση θέσεων, αφετέρου δε βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών και του έργου που προσφέρουν. Η αποτελεσματικότητα της διασύνδεσης των ωφελούμενων με τις επιχειρήσεις δεν εξαντλείται στην εύρεση θέσεων εργασίας, καθώς οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για την κατάσταση της εθνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, τις σύγχρονες απαιτήσεις σε δεξιότητες και τις εξελίξεις στις επαγγελματικές ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν. Επιπρόσθετα, έχουν ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις προοπτικές απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ειδικότητα που επέλεξαν. Παρότι η καινοτομία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης, εντούτοις ήδη είναι εμφανή τα αποτελέσματα, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες επιτυχημένες συζεύξεις σε νευραλγικούς τομείς της αγοράς εργασίας και της σύγχρονης οικονομίας (κλάδος αυτοκινήτων, βιομηχανίες, κοκ).

Στάδιο σχεδιασμού

Ομάδα στελεχών της Δ.ΥΠ.Α. οραματίστηκε τη δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας για την προσέγγιση των φορέων, των εκπαιδευτικών δομών της ΕΕΚ και των επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας μέσω συνεργασιών. Η Δ.ΥΠ.Α. υπέβαλε στο πλαίσιο δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ αίτηση για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης που αφορούσε στις Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στην ΕΕΚ. Η αίτηση της Δ.ΥΠ.Α. εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα του Erasmus+, δηλαδή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, και κατατάχθηκε πρώτη μεταξύ των 10 εγκεκριμένων προτάσεων, σε σύνολο 97 αιτήσεων, λαμβάνοντας βαθμολογία 90/100. Οι παράγοντες της επιτυχίας συνίστανται στην καινοτόμο σύλληψη της ιδέας, αλλά και στη στρατηγική σύμπραξη της ΔΥΠΑ με φορείς και συνεργαζόμενους εταίρους από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Η συνεργασία οδήγησε στη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας που περιέχει τους τρεις αυτοτελείς επαγγελματικούς κόμβους. Μέσω του ελληνικού portal προσφέρονται από τους εργοδότες θέσεις μαθητείας και πρακτικής σε μαθητές και σπουδαστές ΕΕΚ, καθώς και θέσεις απασχόλησης σε αποφοίτους. Παράλληλα οι μαθητές, σπουδαστές και απόφοιτοι ενημερώνονται για θέσεις μαθητείας, πρακτικής και εργασίας που προσφέρονται από επιχειρήσεις στην περιοχή τους, έχοντας τη δυνατότητα να αναρτήσουν το βιογραφικό τους, αναφέροντας τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που κατέχουν.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Το Portal AppInterN λειτουργεί στην Ελλάδα πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2023-24 και σταδιακά εισέρχεται στη φάση της πλήρους λειτουργίας, καθώς οι επιχειρήσεις και οι μαθητές, σπουδαστές και απόφοιτοι ΕΕΚ έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω κωδικών taxisnet και εν συνέχεια οι μεν να δημοσιεύσουν θέσεις μαθητείας, πρακτικής και εργασίας, οι δε να δημιουργήσουν επαγγελματικό προφίλ και να ανεβάσουν το βιογραφικό τους. Ήδη η πλατφόρμα λειτουργεί ως μια «Ηλεκτρονική γειτονιά" που φέρνει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους στο πεδίο της ΕΕΚ και μειώνει την απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικών δομών, μαθητών, σπουδαστών, αποφοίτων και αγοράς εργασίας.</

Στάδιο εφαρμογής

Η διαδικτυακή πλατφόρμα λειτουργεί και υποστηρίζεται διαχειριστικά από ομάδα στελεχών της Γενικής Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. και τεχνικά από στελέχη της Δ/νσης Μηχανογράφησης και εξωτερικούς συνεργάτες. Για τη διάδοση της καινοτομίας έχουν εκδοθεί Δελτία Τύπου και έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις σε εκδηλώσεις, ημερίδες και λοιπές αντίστοιχες δράσεις εξωστρέφειας.

Στάδιο διάδοσης

Για τη διάδοση της καινοτομίας έχουν εκδοθεί Δελτία Τύπου και έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις σε εκδηλώσεις, ημερίδες και λοιπές αντίστοιχες δράσεις εξωστρέφειας.

Συνεργασίες

Η Δ.ΥΠ.Α. υλοποίησε το έργο ως επικεφαλής εταίρος μιας στρατηγικής σύμπραξης, στην οποία συμμετείχαν οι εξής ευρωπαϊκοί φορείς: από την Ελλάδα, ο Δήμος Αμαρουσίου, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων / ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Από την Ιταλία, ο Δήμος Ρώμης (Roma Capitale) και ο ERIFO, μη κερδοσκοπικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών απασχόλησης και ΕΕΚ. Από την Ισπανία, η PIMEC, συνομοσπονδία εργοδοτών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων της Καταλονίας. Από το Βέλγιο, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA). Στην υλοποίηση του έργου συνέβαλαν ως «συνεργαζόμενοι εταίροι», η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Εθνική Ένωση Δήμων Ιταλίας (ANCI) και o Δήμος της Πόλης L’Hospitalet de Llobre-gat της Καταλονίας.

Η Δ.ΥΠ.Α. συνεργάστηκε επιτυχώς με τους προαναφερθέντες ευρωπαϊκούς φορείς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας. Πλέον, καθώς το έργο έχει εισέλθει στο στάδιο της υλοποίησης, οι φορείς κάθε χώρας διαχειρίζονται τον εθνικό τους κόμβο, ενώ παράλληλα διατηρείται η μεταξύ τους συνεργασία στο πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος για την ανάπτυξη της καινοτομίας ανήλθε στο ποσό των 221.733 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά ταμεία. Για την ανάπτυξη της καινοτομίας απασχολήθηκαν 10 στελέχη του φορέα. Στην παρούσα φάση υλοποίησης της πλατφόρμας, απαιτείται εργασία 3 ωρών σε εβδομαδιαία φάση από τα στελέχη της ομάδας διαχείρισης, καθώς και εργασία σε καθημερινή βάση από τους διαχειριστές των εκπαιδευτικών δομών, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων των επιχειρήσεων και των μαθητών, σπουδαστών και αποφοίτων που εγγράφονται, καθώς και των θέσεων που δημοσιεύονται, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν και να ενημερώνουν για εκδηλώσεις και δράσεις εξωστρέφειας γενικότερα.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Η καινοτομία εφαρμόζεται ομαλά, χωρίς προβλήματα, με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις, προβλέψεις και προσδοκίες.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Οι παράγοντες που έχουν συμβάλει στην ομαλή εφαρμογή της καινοτομίας είναι η ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει τα στελέχη που έχουν επιφορτιστεί με αυτό, τόσο στην αρχική διεθνή φάση του εγχειρήματος, όσο και στο σημερινό διαχειριστικό στάδιο.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η δικτύωση και η διαδραστικότητα με τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία που προσφέρει η καινοτομία AppInterN, δίνει στους ωφελούμενους την ευρωπαϊκή διάσταση του επαγγέλματός τους, ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας με τη γνώση που απαιτείται προκειμένου να εξελιχθούν στο επάγγελμά τους.

Τίτλος Φορέα: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α.

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Εργασία και κατάρτιση, Εκπαίδευση

Πεδίο καινοτομίας: Μέθοδοι και μέσα προώθησης της απασχόλησης

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2022

Τύπος Καινοτομίας: Συμμετοχή πολιτών, επικοινωνία και συμπεριφορά

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Εκπαιδευτικά ιδρύματα / Πανεπιστήμια, Ειδικές κατηγορίες: άνεργοι, νέοι σε ηλικία, ομάδες χαμηλού εισοδήματος

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2023: 500 εγγεγραμμένοι, 2024: αναμένονται εγγραφές περισσότερων από 5000 ωφε0λούμενων

Πηγές χρηματοδότησης: Άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ταμεία

URL: https://www.appintern.eu/greece/#  , https://www.youtube.com/watch?v=54Q3BeNr9z4https://www.appintern.eu/

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.