Περιγραφή της Καινοτομίας

Το CIVILnEXt είναι μία καινοτόμα λύση στο πεδίο της επιχειρησιακής διαχείρισης αποστολών με χαρακτηριστικά μη στρατιωτικών αποστολών (πολιτικές αποστολές) όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και αναπτύσσονται για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 

Όλες οι πολιτικές αποστολές αντιστοιχούν περισσότερο ή λιγότερο σε στρατιωτικές συμβουλές και σε βοήθεια στην εκτέλεση των καθηκόντων ή σε καθήκοντα πρόληψης συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης και εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες:

  1. Αποστολές ενίσχυσης: Η ενίσχυση των αποστολών αφορά κυρίως την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα των κανόνων δικαίου. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν το δικαιούχο κράτος στη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση των δικαστικών οργάνων και των οργάνων επιβολής του νόμου.
  2. Αποστολές παρακολούθησης: Οι αποστολές παρακολούθησης παρέχουν επιτήρηση τρίτων για μια δραστηριότητα ή μια διαδικασία και αφορούν είτε την απόδοση ενός συγκεκριμένου τομέα (αστυνομία, δικαιοσύνη, σύνορα κ.λπ.) είτε την εφαρμογή μιας συμφωνίας (γραμμή κατάπαυσης του πυρός, ειρηνευτική συμφωνία κ.λπ.)
  3. Εκτελεστικές αποστολές: Η τρίτη κατηγορία μη στρατιωτικών αποστολών είναι αυτή των εκτελεστικών αποστολών, δηλαδή επιχειρήσεις που μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες σε αντικατάσταση του κράτους αποδέκτη. (πχ. αποστολή στο Κόσοβο)

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας 

Η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας (EUGS) του Ιουνίου 2016 υπογραμμίζει την ανάγκη η ΕΕ να βελτιώσει περαιτέρω τις πολιτικές της αποστολές, επιδιώκοντας καλύτερη επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών, από κοινού υποβολή εκθέσεων, βελτιωμένη ανάλυση και σχεδιασμό απόκρισης μεταξύ των πρεσβειών των κρατών μελών, των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των υπηρεσιών της Επιτροπής, των αποστολών ειδικών εκπροσώπων της ΕΕ και του CSDP (Common Security and Defence Policy).

Η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των πολιτικών αποστολών καθιστούν τη βελτίωση της διαχείριση των πληροφοριών και των πόρων που είναι κρίσιμοι για την επίγνωση της κατάστασης, τη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό, απαραίτητη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αποστολών  της ΕΕ.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των υποδομών και το κλείσιμο των "κενών" αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην επιχειρησιακή διαχείριση πολιτικών αποστολών  όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας με χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων καθώς και την επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων. 

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχος του CIVILnEXt είναι η πλήρης διαχείριση και υποστήριξη των πολιτικών αποστολών μέσω της ανάπτυξης διαλειτουργικής πλατφόρμας διαχείρισης αποστολών τέτοιου τύπου.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Ο από κοινού προσδιορισμός της ανάγκης, των διαγωνιστικών κειμένων και των τελικών λύσεων που αναπτύχθηκαν βελτίωσε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Η συνεργασία με τους αναδόχους κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των λύσεων είχε στόχο να διαβεβαιωθεί ότι η λύση ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τελικών χρηστών, ανασχεδιάζοντας διαδικασίες και εισάγοντας νέες λειτουργίες οργανωτικές, διοικητικές, καθώς και επιχειρησιακές προσαρμοσμένες στις νέες τεχνολογίες.

Η ομάδα των ωφελούμενων αποτελείται από τους παρακάτω δημόσιους φορείς:  
  • Κέντρο Μελετών Ασφάλειας – KE.ME.A. σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία
  • Hellenic Ministry of Defense -GR
  • United Nations International Organization for Migration – UN
  • Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus – CY
  • Guardia Civil - ES

Στάδιο Σχεδιασμού:

Σε αυτή τη φάση αποτυπώθηκαν οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος από τους φορείς που μετείχαν στην ομάδα έργου (π.χ. Υπουργείο Εθνικής Αμύνης – Ελλάδα, ΚΕΜΕΑ – Ελλάδα, Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης -Ηνωμένα Έθνη). Αν και η καινοτομία αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας, ωστόσο και οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι νέες διαδικασίες προέκυψαν από την ανθρωποκεντρική (Τελικών Χρηστών) προσέγγιση και καταγραφή τους.

Στάδιο Πειραματικής εφαρμογής:

Επί της παρούσης το έργο διανύει περίοδο οριστικοποίησης της αποτύπωσης των λειτουργικών απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών της προς ανάπτυξη λύσης και πιλοτικής δοκιμής από τους φορείς που μετέχουν στην ομάδα αγοραστών του έργου (Υπουργείο Εθνικής Αμύνης – Ελλάδα, ΚΕΜΕΑ – Ελλάδα, Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Ηνωμένα Έθνη).

Στάδιο Εφαρμογής:

Με την ολοκλήρωση του έργου, τα μέλη της ομάδας θα έχουν δικαίωμα για δωρεάν άδειες χρήσης της πλατφόρμας.

Στάδιο Διάδοσης:

Μέσα διάδοσης εντός της οργάνωσης: Παρουσιάσεις, Διανομή έντυπου υλικού, Ενημερωτικό - υπηρεσιακό σημείωμα

Μέσα διάδοσης εκτός της οργάνωσης: Έντυπο υλικό (φυλλάδιο, κλπ), Ιστοσελίδα, Συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ, Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Επέκταση – υιοθέτηση

Η προμήθεια διενεργήθηκε από κοινού από τα 5 κράτη μέλη που έχουν την ίδια κοινή ανάγκη και συνεπώς έχει γίνει αυτούσια επέκταση και υιοθέτηση χωρίς να αλλάξουν τα στοιχεία των προδιαγραφών του σταδίου σχεδιασμού.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού σε ότι αφορά τον από κοινού προσδιορισμό των αναγκών των τελικών χρηστών τα οποία αντιμετωπίστηκαν με συλλογική προσπάθεια και συζητήσεις.

Συνεργασίες

Για τον από κοινού προσδιορισμό της ανάγκης και των διαγωνιστικών κειμένων, υπήρξε συνεργασία  μεταξύ των: Υπουργείο Άμυνας - GR, United Nations International Organization for Migration - UN, Υπουργείο Εξωτερικών - CY, Guardia Civil - ES.     

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η καινοτομία πρέπει να απαντά στις βασικές ανάγκες που την δημιούργησαν και κατ’ επέκταση να βελτιώνει δραστικά τις όποιες διαδικασίες, γεγονός που την καθιστά και βιώσιμη.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Απαιτείται συνεχής και μεθοδική συνεργασία μεταξύ των τελικών χρηστών και των αναδόχων, οι δε Λύσεις πρέπει να απαντούν στα πραγματικά προβλήματα και στην «κατ’ όνομα» καινοτομία.

Φορέας: Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Πεδίο εφαρμογής: Εξωτερική εφαρμογή για την παροχή υπηρεσίας ή διαδικασίας σε χρήστες

Τομέας πολιτικής: Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Έτος: 2018

Τύπος Καινοτομίας: Οργανωτική δομή, Διαχείριση δεδομένων, Ανθρώπινοι πόροι

Στάδιο Καινοτομίας: Σχεδιασμός

Ωφελούμενοι: Δημόσιες οργανώσεις

Αποτελέσματα: 

Πηγές Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ ή άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ταμεία, κλπ

URL: https://www.civilnext.eu/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.