Innovation and Best Practices

Διεθνείς πρακτικές για την ανταπόκριση στην πανδημία του COVID-19 - Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών

Διεθνείς πρακτικές για την ανταπόκριση στην πανδημία του COVID-19 - Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, από τον Απρίλιο του 2020, συμμετέχει στην διεθνή προσπάθεια για την διάχυση της γνώσης, αναφορικά με καλές πρακτικές διαχείρισης της πανδημίας και των προκλήσεων που αυτή επιφέρει σε διάφορους τομείς της δημόσιας πολιτικής, τόσο κατά το διάστημα που αυτή διαρκεί, όσο και για την προετοιμασία της επόμενης ημέρας.

Στο πλαίσιο αυτό,  το τμήμα συγκεντρώνει δεδομένα για πρακτικές με τις οποίες οι δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, επιχειρούν να ανταποκριθούν στα ζητήματα που ανακύπτουν.  Στην παρούσα ενότητα αναρτάται ο πίνακας πρακτικών, που έχουν επιλεγεί και τις έχει επεξεργαστεί το Τμήμα Καινοτομίας μετά από την ανάρτησή τους στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας  Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ, μέλος του οποίου είναι το Τμήμα Καινοτομίας. Ο στόχος της ενέργειας αυτής, είναι η έμπνευση της ελληνικής κοινότητας καινοτομίας από τις διεθνείς πρακτικές προκειμένου, σε εθνικό επίπεδο να σχεδιαστούν αντίστοιχες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δράσεις διαχείρισης της κρίσης.

Συγκεκριμένα, μετά την ανάλυση των δεδομένων, τα οποία αποτυπώνονται παρακάτω στον Χάρτη Διεθνών Πρακτικών, έχουμε επιλέξει 229 πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί από εθνικές διοικήσεις και οργανισμούς, από περισσότερες από 30 χώρες. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε,  ο μεγαλύτερος αριθμός των πρακτικών που σχεδιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας αφορούν τον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών. Η κρίση της πανδημίας, αποτέλεσε καταλύτη εξελίξεων ώστε πολύ γρήγορα,  να δημιουργηθούν νέες ή να αναβαθμιστούν ψηφιακά υπάρχουσες υπηρεσίες με την χρήση της τεχνολογίας. Ο στόχος διττός,  αφενός η προστασία του προσωπικού, αφετέρου η προφύλαξη των πολιτών με σκοπό, την μείωση της συνάθροισης και της έκθεσης στην πανδημία.

Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός, ότι το 41,82% , των πρακτικών, στόχευσαν στην βελτίωση του τομέα της δημόσιας διοίκησης, γεγονός που αναδεικνύει περαιτέρω τον χαρακτήρα των αλλαγών που οδήγησαν σε επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων διοικητικού χαρακτήρα. Σημειώνεται επίσης, ότι οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, στόχευσαν στην βελτίωση του τρόπου λήψης αποφάσεων, καθώς ενίσχυσαν την συλλογή και διαχείριση δεδομένων. 

Τα ανωτέρω δεδομένα καθώς επίσης και ο πίνακας που ακολουθεί, πιστοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις κυρίαρχες αλλαγές που σημειώθηκαν σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται και με τις αλλαγές που προωθήθηκαν στην Ελλάδα το 2020, με αφορμή την κρίση της πανδημίας, όπως παρουσιάστηκαν στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 17 Νοεμβρίου 2020, για το οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σε αυτό τον σύνδεσμο.

Τέλος, σημειώνεται, ότι οι πρακτικές που αναρτώνται στην τρέχουσα ενότητα, του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ,  δεν έχουν πιστοποιηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά τους από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών καθώς δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των δεδομένων που έχουμε λάβει. Ωστόσο, η ανάρτησή τους, μπορεί να αποτελέσει πηγή νέων ιδεών για καινοτόμες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο.

Πίνακας Δεδομένων διεθνών πρακτικών για την ανταπόκριση στην Πανδημία του COVID-19:

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.