Διεθνείς πρακτικές για την ανταπόκριση στην Πανδημία του COVID-19

Διεθνείς πρακτικές για την ανταπόκριση στην Πανδημία του COVID-19

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πρακτικές για την ανταπόκριση στην πανδημία του COVID-19. Στην παρούσα ενότητα , εμφανίζονται πρακτικές που έχουν επιλεγεί μετά την ανάρτησή τους στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας του ΟΟΣΑ  . Ο στόχος της ενέργειας είναι η έμπνευση της ελληνικής κοινότητας καινοτομίας από τις διεθνείς πρακτικές προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις ανταπόκρισης και διαχείρισης της κρίσης.

Στον χάρτη των Διεθνών Πρακτικών αποτυπώνονται 157 πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί από διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων ο μεγαλύτερος αριθμός , περισσότερο από το 40%, αφορά τον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών . Από τα δεδομένα των διεθνών πρακτικών, προκύπτει ότι οι χώρες πολύ γρήγορα προσπάθησαν να δημιουργήσουν νέες ή να αναβαθμίσουν υπάρχουσες υπηρεσίες με την χρήση της τεχνολογίας προκειμένου να προστατεύσουν το προσωπικό και τους πολίτες από την συνάθροιση και την έκθεση στην πανδημία.

Ωστόσο,  ενδιαφέρον στοιχείο ενός σημαντικού αριθμού πρακτικών περίπου το 15% , είναι ο ολοένα και μεγαλύτερος προσανατολισμός των δημοσίων οργανώσεων σε συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με την αξιοποίηση των δεδομένων, αποτυπώνοντας πλέον την ανάγκη να νέους τρόπους διακυβέρνησης.

Σημειώνεται, ότι οι πρακτικές που αναρτώνται στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα δεν έχουν πιστοποιηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά τους από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών και δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των δεδομένων που έχουμε λάβει. Ωστόσο, η ανάρτησή τους μπορεί να αποτελέσει πηγή νέων ιδεών για νέες καινοτόμες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο.

Πίνακας Δεδομένων διεθνών πρακτικών για την ανταπόκριση στην Πανδημία του COVID-19:

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.